ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน

chaiwat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ก้าวสู่โรงพยาบาลต้นแบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสุขภาพ

อยู่ระหว่างพัฒนา ครับ

 

     ก้าวสู่โรงพยาบาลต้นแบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสุขภาพ

                                    สาธารณสุขลำปาง      

         ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง    ได้พัฒนางานตามนโยบาย

 ของกรมอนามัย    โครงการ“สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน   ด้วยการ

สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”       ตั้งแต่   ปี พ.ศ. 2553

ในระยะแรกได้เชิญชวน รพ. และ รพสต. สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  ในปี 2554

มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 54 แห่ง      และ ในปี 2555  ได้ขยายเป้าหมาย

ตามนโยบาย กรมอนามัย      โดยให้สถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงาน

สาธารณสุขเข้าร่วมโครงการทุกแห่ง      (แจ้งตามหนังสือ ศาลากลางจังหวัด

ลำปาง ที่ลป 0027/ว818 ลงวันที่ 28 ก.พ. 55       และหนังสือ สสจ.ลำปาง

ที่ ลป 0027/ว288 ลงวันที่ 28 ก.พ. 55         เรื่องการนำเข้าข้อมูลคาร์บอน

ฟุตพริ้น ตามโครงการ "ลดโลกร้อน")

        สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดำเนินการกิจกรรมได้แก่

        1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และ ส่งเอกสาร CD  ผ่านหนังสือ   ถึง

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ

        2. พัฒนาผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ  ของ สสจ. / รพ.   ให้มีความรู้ 

ความเข้า เรื่อง "โลกร้อน"   โดยเข้าอบรม/ประชุม กับหน่วยงานที่จัด ได้แก่

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่      และ

สสจ.ลำปาง จัดประชุม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  "ลดโลกร้อน"     เมื่อวันที่

7 ก.ค. 55

       3. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ประเมินตนเอง

       4. เยี่ยมชมการดำเนินงาน "ลดโลกร้อน" รพ.ที่มีผลงานเด่น ร่วมกับ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ. ลำปาง และ

รพ. เถิน

      5. การสำรวจมาตรฐานด้านสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน

โรงพยาบาล   (บูรณาการงานสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย กระทรวง กรม กอง

ศูนย์วิชาการ )

     จุดประสงค์(ทำไมต้องดำเนินงาน "ลดโลกร้อน" หรือ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

รพ. ให้ได้มาตรฐาน (HA) หรือ พัฒนาส้วม รพ. ให้ผ่านเกณฑ์ HAS)

     1. สิ่งแวดล้อม กับ สุขภาพ มีความเกี่ยวข้องกัน

     2. เป็นการปรับรูปแบบการทำงานของนักสาธารณสุข/หน่วยงาน

สาธารณสุข 

    

 

    แค่นี้ก่อนนะครับ มีปัญหาการบันทึก

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาธารณสุขลำปางลดโลกร้อนความเห็น (0)