การอบรมUTQ-2303 ผ่าน ระบบ UTQ Online

ครูแอ๋ม

UTQ-2303  การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

วิทยากร

 

 

วันที่  24  เมษายน  2555 หลังจากเรียนวิชาตามหลักสูตรการสอนสำเร็จแล้ว (รับวุฒิบัตรเรียบร้อย) ค่ำนี้ได้เข้าเรียนวิชาที่เลือกตามภาระงาน UTQ-2303  การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 20  ข้อ
วิชานี้เคยเรียนเมื่อครั้งเรียนโทแล้ว สนใจอยากเรียนซ้ำ เห็นแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วอึ้ง  เรียนมาแล้วแต่ลืมหมดสิ้นตามวัย

วันที่ 25  เมษายน  2555  เช้านี้เข้าเรียนหน่วยที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้  ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน  ฟังบทบรรยาย และสนทนาบนกระดาน

สาระสำคัญ
1. การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการในการนำความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
2. องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ ประกอบด้วย คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู้ (Knowledge Process)
3. การจัดการความรู้ แบ่งประเภทของความรู้เป็น 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นหลักวิชา หลักการ ทฤษฎี และ
ประเภทที่ 2 ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เป็นความรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานของบุคคล

ใบความรู้ทั้งหมด

♦  ใบงานที่ 1

แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1

 1. ข้อใดให้ความหมายของการจัดการความรู้ได้ตรงที่สุด 
 ก. กระบวนการจัดการความรู้ให้ง่ายต่อการค้นหา  ข. วิธีการจัดการข้อมูลที่เป็นความรู้ให้เป็นระเบียบครบถ้วนตามที่ต้องการ  ค. กระบวนการจัดการความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  ง. วิธีการจัดการข้อมูลความรู้ที่ต้องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 2. องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ตรงกับข้อใด 
 ก. คน เทคโนโลยี กระบวนการจัดการความรู้  ข. กระบวนการความรู้ คน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ค. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยี กระบวนการจัดการความรู้  ง. เทคโนโลยี กระบวนการความรู้ กระบวนการสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและใช้ความรู้ 
 3. องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการจัดการความรู้ตรงกับข้อใด 
 ก. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยี  ข. กระบวนการจัดการความรู้  ค. เทคโนโลยี  ง. คน 
 4. ความรู้ในข้อใดที่เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
 ก. หลักการสอนคณิตศาสตร์  ข. ประสบการณ์การสอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ค. การปฏิบัติของครูในการแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนช้าในวิชาคณิตศาสตร์  ง. การแก้ปัญหาของครูในการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาคณิตศาสตร์ 
 5. ความรู้ในข้อใดที่เป็นความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
 ก. ทฤษฎีภาวะผู้นำของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น  ข. การปฏิบัติการบริหารจัดการของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น  ค. หลักการบริหารจัดการของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น  ง. แนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น 

 วันที่  25  เมษายน  2555  คืนนี้เข้าเรียนหน่วยที่ 2 วงจรของการจัดการความรู้ ทำกิจกรรมทุกกิจกรรมแล้ว  มีการบ้านเป็นใบงานและศึกษาเอกสารประกอบการเรียน

สาระสำคัญ
วงจรของการจัดการความรู้ เป็นรูปแบบการจัดการความรู้ซึ่งถูกคิดขึ้นโดยบริษัท Xerox Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร อย่างจริงจังเป็นระบบ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและเครื่องมือ การเรียนรู้ การวัดผลและการยกย่องชมเชยและให้รางวัล

ใบความรู้ทั้งหมด

♦  ใบงานที่ 2

 แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 2

 1. หัวใจหลักที่ทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน คือข้อใด 
 ก. การเรียนรู้  ข. การวัดผล  ค. การสื่อสาร  ง. การจัดการเปลี่ยนแปลง 
 2. ข้อใดเป็นตัวอย่างของการจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม 
 ก. การกำหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ข. การเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู้  ค. การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากร  ง. การฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางและหลักการของการจัดการความรู้แก่บุคลากรในองค์กร 
 3. ข้อใดเป็นการเรียนรู้ 
 ก. การกำหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ข. การเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู้  ค. การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากร  ง. การฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางและหลักการของการจัดการความรู้แก่บุคลากรในองค์กร 
 4. ข้อใดเป็นการยกย่องและชมเชย 
 ก. การกำหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ข. การเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู้  ค. การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากร  ง. การฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางและหลักการของการจัดการความรู้แก่บุคลากรในองค์กร 
 5. Desired State ตรงกับข้อใดมากที่สุด 
 ก. ปัจจัยของการจัดการความรู้ที่องค์กรต้องการ  ข. เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่องค์กรต้องการ  ค. กระบวนการการจัดการความรู้ที่องค์กรต้องการ  ง. การดำเนินงานการจัดการความรู้ที่องค์กรต้องการ 

 วันที่  26  เมษายน  2555 เช้านี้เข้าเรียนหน่วยที่ 3 กระบวนการการจัดการความรู้ ทำกิจกรรมครบทุกกิจกรรม เหลือเพียงใบงานเป็นการบ้าน  ต้องใช้เวลาในการทำใบงาน

สาระสำคัญ
1. องค์กรสามารถสร้างและจัดการความรู้ทั้งที่มีอยู่เดิมและความรู้ใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรู้ 
2. เปรียบเทียบกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน ได้กับปลาทูที่มี 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนหัวปลา เป็นส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ (Knowledge Vision : KV) ส่วนที่ 2 ส่วนตัวปลา เป็นส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing : KS) และส่วนที่ 3 ส่วนหางปลา เป็นส่วนของคลังความรู้ หรือขุมความรู้ (Knowledge Assets : KA)

ใบความรู้ทั้งหมด

♦  ใบงานที่ 3

แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 3

 1. ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ขั้นตอนใด ที่เป็นการพิจารณาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อ การบรรลุวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายขององค์กร 
 ก. การบ่งชี้ความรู้  ข. การเข้าถึงความรู้  ค. การสร้างและแสวงหาความรู้  ง. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2. ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ขั้นตอนใด ที่เป็นการวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 
 ก. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  ข. การสร้างและแสวงหาความรู้  ค. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  ง. การบ่งชี้ความรู้ 
 3. ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ ในขั้นของการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีที่เป็นความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล สามารถทำได้ในข้อใด 
 ก. Web board  ข. ชุมชนนักปฏิบัติ  ค. เอกสารฐานความรู้  ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ ในขั้นของการเข้าถึงความรู้ สามารถทำได้ในข้อใด 
 ก. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : COP)  ข. เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum)  ค. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)  ง. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
 5. ส่วนสำคัญเป็นหัวใจที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโมเดลปลาทู คือส่วนใด 
 ก. ส่วนหัว  ข. ส่วนตัวปลา  ค. ส่วนหางปลา  ง. ส่วนตัวปลาและส่วนหางปลา 

 วันที่ 26  เมษายน  2555  คืนนี้เข้าเรียนหน่วยที่ 4 ปัจจัยเอื้อที่ทำให้การจัดการความรู้ประสบความสำเร็จ  ร่วมทำกิจกรรมในบทเรียน  ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน และเก็บใบงานที่ 4 ไว้เป็นการบ้าน

 สาระสำคัญ

1. ปัจจัยเอื้อที่ทำให้การจัดการความรู้ประสบความสำเร็จ มี 6 ประการ ประกอบด้วย
1) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
2) องค์กรมีทิศทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจน
3) วัฒนธรรมองค์กรที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร
4) เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้
5) การวัดผลของการจัดการความรู้
6) การจัดโครงสร้างหรือระบบรองรับสำหรับบุคลากรในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสะดวก 
2. ปัจจัยสำคัญทั้ง 6 ประกอบ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยเอื้อใดมีความสำคัญมากที่สุดหรือปัจจัยเอื้อใดมีความสำคัญมากกว่ากัน เพราะทั้ง 6 ประกอบต่างส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน องค์กรไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้ถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง  

ใบความรู้ทั้งหมด

♦  ใบงานที่ 4

แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 4

 1. ปัจจัยในข้อใด ไม่ใช่ปัจจัยเอื้อที่จะช่วยให้การจัดการความรู้ในองค์กรประสบความสำเร็จ 
 ก. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร  ข. วัฒนธรรมองค์กร  ค. การบ่งชี้ความรู้  ง. การวัดผล 
 2. การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากข้อใดก่อน 
 ก. การมีการจัดการความรู้ในองค์กรให้ง่ายต่อการค้นหา  ข. การมีระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตภายในองค์กร  ค. คนในองค์กรมีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน  ง. องค์กรมีการสื่อสารที่เป็นระบบและทำการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 3. ข้อใดที่แสดงว่าองค์กรมีการปรับโครงสร้างพื้นฐาน 
 ก. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นความรู้  ข. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการความรู้  ค. การเปลี่ยนแปลงให้บุคลากรในองค์กรมีการแลกเปลี่ยนความรู้  ง. การตั้งทีมงานบุคลากรทุกฝ่ายเข้ามาร่วมวางแผนและดำเนินงานการจัดการความรู้ 
 4. ข้อใดที่แสดงว่าองค์กรมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร 
 ก. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร  ข. การที่บุคลากรในองค์กรมีการแลกเปลี่ยนความรู้  ค. การมีตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการความรู้  ง. การตั้งทีมงานทุกฝ่ายเข้ามาร่วมดำเนินงานการจัดการความรู้ 
 5. ทุกข้อเป็นปัจจัยเอื้อที่ทำให้การจัดการความรู้สำเร็จ ยกเว้นข้อใด 
 ก. องค์กรมีการกลั่นกรองความรู้  ข. องค์มีการวัดผลการจัดการความรู้  ค. องค์กรมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการจัดการความรู้  ง. องค์กรมีเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ 

เรียนต่อหน่วยที่ 5 การถอดความรู้ด้วยกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง ร่วมทำกิจกรรมในบทเรียน ทำแบบทดสอบ แต่เก็บใบงานไว้เป็นการบ้าน

สาระสำคัญ

การถอดความรู้ด้วยกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง เป็นเทคนิคของการใช้เรื่องเล่าในองค์กรเพื่อแบ่งปันความรู้ หรือสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยใช้ภาษาง่าย ๆ เล่าให้เห็นถึงพฤติกรรมการปฏิบัติ (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ ในการเล่าเรื่องของผู้ปฏิบัติจะประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ผู้เล่า ผู้รับฟัง และบรรยากาศขณะเล่า โดยผู้มีบทบาทในการทำกิจกรรมการถอดความรู้ด้วยกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง คือ คุณเอื้อหรือหัวหน้าทีม คุณอำนวยหรือผู้ดำเนินการในกลุ่ม และคุณลิขิตหรือผู้จดบันทึก

 

ใบความรู้ทั้งหมด

♦  ใบงานที่ 5

แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 5

 1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการถอดความรู้ด้วยกิจกรรมการเล่าเรื่อง 
 ก. ผู้เล่าเล่าให้เห็นพฤติกรรมการปฏิบัติ  ข. ผู้เล่าใช้ภาษาง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน  ค. ผู้เล่าแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจน  ง. ผู้เล่าเล่าจากเหตุการณ์จริง 
 2. เป้าหมายสำคัญของการเล่าเรื่อง เรื่องเล่าเร้าพลังคือข้อใด 
 ก. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ข. องค์กรได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติ  ค. ผู้ฟังได้ความรู้จากการปฏิบัติซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังลึกในตัวผู้ปฏิบัติ  ง. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน 
 3. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการใช้เรื่องเล่าเร้าพลังในการจัดการความรู้ 
 ก. เพื่อจับความรู้ฝังลึก  ข. เพื่อพัฒนาทักษะการพูด  ค. เพื่อสร้างชุมชนแนวใหม่ปฏิบัติ  ง. เพื่อถ่ายโยงความรู้และสร้างนวัตกรรม 
 4. การเล่าเรื่องจะประสบผลสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักในข้อใด 
 ก. ผู้รับฟัง บรรยากาศขณะเล่า และผู้เล่า  ข. สื่อประกอบ ผู้เล่า และบรรยากาศขณะเล่า  ค. บรรยากาศขณะเล่า สื่อประกอบ และผู้รับฟัง  ง. สื่อประกอบ ผู้รับฟัง บรรยากาศขณะเล่า และผู้เล่า 
 5. บุคคลในข้อใดที่ทำหน้าที่เล่าเรื่องด้วยการบอกถึงความสำเร็จของตนเองตามหัวปลาที่กำหนดไว้ 
 ก. คุณเอื้อหรือหัวหน้าทีม  ข. คุณลิขิตหรือผู้จดบันทึก  ค. คุณอำนวยหรือผู้ดำเนินการในกลุ่ม  ง. คุณกิจหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของเรื่อง 

วันที่  27  เมษายน  2555  เช้านี้เข้าเรียนหน่วยที่ 6 การสกัดขุมความรู้และแก่นความรู้  ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนและทำกิจกรรมทุกกิจกรรม ทดสอบท้ายบทเรียน

สาระสำคัญ
การสกัดขุมความรู้และแก่นความรู้ เป็นการนำเอาการเล่าเรื่องและการจดบันทึกกระบวนการจัดการความรู้โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง หรือ “เรื่องเล่าเร้าพลัง” นำไปสู่การสกัดออกมาเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีจากเรื่องที่ได้จาการฟังหรือเรื่องที่เล่านั้น

 

ใบความรู้ทั้งหมด

 

♦  ใบงานที่ 6

แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 6

 1. ขุมความรู้ ตรงกับข้อใดมากที่สุด 
 ก. องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติของผู้เล่า  ข. ข้อมูลความรู้ที่ได้จากการเล่าเรื่องหรือเรื่องเล่าเร้าพลัง  ค. องค์ความรู้ของผู้ฟังที่ได้จากการฟังการปฏิบัติของผู้เล่า  ง. วิธีการที่ผู้ฟังสกัดเอาวิธีปฏิบัติของผู้เล่าที่ทำให้งานนั้นสำเร็จออกมา 
 2. แก่นความรู้ ตรงกับข้อใดมากที่สุด 
 ก. เป็นชุดความรู้จากการปฏิบัติของผู้เล่าที่ได้จากการนำเอา “ขุมความรู้” มาจัดหมวดหมู่  ข. องค์ความรู้ของผู้ฟังที่ได้จากการฟังการปฏิบัติของผู้เล่า  ค. ข้อมูลความรู้ที่ได้จากการเล่าเรื่องหรือเรื่องเล่าเร้าพลัง  ง. องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติของผู้เล่า 
 3. ทุกข้อเป็นลักษณะของขุมความรู้ที่ดี ยกเว้นข้อใด 
 ก. เป็นวิธีการปฏิบัติ  ข. เป็นประโยคที่ที่ขึ้นด้วยคำกิริยา  ค. เป็นถ้อยคำหรือวลีที่ผู้เขียนบัญญัติขึ้นเอง  ง. เป็นประโยคหรือข้อความที่สื่อความเข้าใจโดยทั่วไป 
 4. จากการบันทึกขุมความรู้กรณี “การของบประมาณโรงเรียนประสบอุทกภัย” ข้อที่บันทึก วิธีปฏิบัติไม่ถูกต้องตรงกับข้อใด 
 ก. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหาย บันทึกรายงานเสนอต่อผู้บริหาร  ข. ขอความร่วมมือให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว  ค. รายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ง. จัดทำประมาณการความเสียหาย 
 5. จากโจทย์การบันทึกขุมความรู้กรณี "การของบประมาณโรงเรียนประสบอุทกภัย" เหตุผลที่เลือกตัวเลือกนั้นว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตรงกับข้อใด 
 ก. เป็นการเขียนความเห็นของตนเอง นอกเหนือจากเรื่องที่เล่า  ข. เป็นภาษาทางวิชาการที่ต้องอธิบายความหมาย  ค. เป็นการเขียนที่ต้องอธิบายความ  ง. เป็นวลีที่ผู้เขียนบัญญัติขึ้นเอง 

 แบบทดสอบหลังเรียน

 

  

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#utq

หมายเลขบันทึก: 485975, เขียน: 24 Apr 2012 @ 20:45 (), แก้ไข: 21 Nov 2013 @ 20:50 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Training : UTQ Online  ครบทั้ง 3 กลุ่ม คือวิชาเฉพาะ  วิชาตามภาระงาน  และวิชาเลือกทั่วไปจึงได้รับวุฒิบัตร พิเศษอีก 1 ใบ