สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 3 เม.ย.55  คุณ “เพ็ญ ณบุรีรัมย์” ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  “การเทียบโอนจากหลักสูตร 2544 เข้าสู่หลักสูตร 2551 ต้องปริ๊นระเบียนแสดงผลการเรียนของนักศึกษาที่จะเทียบโอนมาแนบหรือเปล่า  และขอระเบียบการเทียบโอน จากหลักสูตร 44 เข้าสู่หลักสูตร 51 ด้วย ( บางคนยังเข้าใจผิดว่าให้ดูในแนวทางการเทียบโอนเล่มรวม )”

             เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจ เพราะ ตั้งแต่ภาคเรียนนี้ ( 1/2555 ) ไม่ให้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร 44 และหลักสูตร 51 นำร่อง แล้ว ( ลดภาระงานเราลงไปบ้าง )  บางอำเภอยังเผลอให้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเก่าอยู่    ต้องเทียบโอน-ย้าย เข้าหลักสูตร 51

 

 

             การเทียบโอนผู้ที่ยังเรียนไม่จบ จากหลักสูตร 44 เข้าสู่หลักสูตร 51 แตกต่างกับ การย้ายจากหลักสูตร 51 นำร่อง เข้าสู่หลักสูตร 51 ทั่วประเทศ  ดังนี้

             1)  การเทียบโอนจากหลักสูตร 44 เข้าสู่หลักสูตร 51   เนื่องจากเป็นคนละหลักสูตรกัน จึงต้องออกใบ รบ. หลักสูตร 44 ก่อน  แล้วมาสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตร 51 ใหม่    การออกใบ รบ.หลักสูตร 44 ให้ระบุ "สาเหตุที่จบ/ออก" ในโปรแกรม ITw  ที่เมนู 1 - 1 - 5 ( ขั้นตอนการดำเนินงาน - บันทึกประวัตินักศึกษา - แก้ไขข้อมูลการจบ/ออก ) เลือกสาเหตุที่จบ/ออกเป็น “8 อื่นๆ(ระบุ) เทียบโอนเพื่อศึกษาต่อ"    ( เทียบโอนได้เฉพาะรายวิชาเรียน ส่วนอื่น ๆ เช่น กพช. เทียบโอนไม่ได้ ต้องมาเริ่มต้นทำใหม่ )

             การเทียบโอน ให้ดำเนินการตามหนังสือคู่มือ “แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”  ปกสีน้ำเงิน ( คนละเล่มกับเล่มแนวทางการเทียบโอนรวม )  ซึ่งกลุ่มพัฒนา กศน. ส่งให้ทุกอำเภอพร้อมกันกับเล่มแนวทางการเทียบโอนฯกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ปกสีเขียว แล้ว    ทั้งนี้ เล่มสีน้ำเงินจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนกว่าเล่มแนวทางการเทียบโอนรวม เช่น ระบุรายวิชาเลือกที่เทียบโอนได้ด้วย  ซึ่งสถานศึกษาต้องกำหนดให้รายวิชาเลือกที่จะเทียบโอนได้นั้น เป็นรายวิชาเลือกของสถานศึกษาตนด้วย

 


( ทั้งหมดมี 138 หน้า ผมสแกนไม่ไหว แต่หน้าสำคัญมี 3 หน้า ดูได้ที่
http://co1la8ji.gotoknow.org/assets/media/files/000/799/542/original_teab44_51.pdf
)

 

             2)  การย้ายจากหลักสูตร 51 นำร่อง เข้าสู่หลักสูตร 51   ถือเป็นหลักสูตรเดียวกัน จึงไม่ต้องออกใบ รบ. หลักสูตร 51 นำร่องก่อน ไม่ต้องสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตร 51 ใหม่   ให้ย้ายหมดทุกคน โดยรายวิชาที่เรียนย้ายมาได้เฉพาะวิชาที่เรียนได้เกรด 1 ขึ้นไป ครบถ้วนตามวิชาในหลักสูตรทั่วประเทศแล้วเท่านั้น ถ้าขาดแม้วิชาเดียวก็ต้องเรียนวิชาใหม่ในหลักสูตรทั่วประเทศเลย  เช่น หลักสูตรนำร่องมี 4 วิชา คือวิชา ก ข ค ง วิชาละ 1 หน่วยกิต แต่หลักสูตรทั่วประเทศรวมเหลือ 1 วิชา คือวิชา A จำนวน 4 หน่วยกิต ให้ดูว่า ถ้าเรียนผ่านได้เกรด 1 ขึ้นไป ในวิชา ก ข ค ง ยังไม่ครบ 4 วิชา ก็ย้ายมาไม่ได้ ต้องมาเรียนวิชา A ใหม่เลย   ถ้าผ่านครบ 4 วิชามาแล้ว จึงจะให้เป็นวิชา A   โดยวิธีคำนวณเกรดวิชา A คือ นำจำนวนหน่วยกิตคูณระดับผลการเรียนของรายวิชาทั้งสี่ มาบวกกัน แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด และปัดเศษ
                   อื่น ๆ เช่น กพช. ก็ย้ายมาด้วย ไม่ต้องมาเริ่มต้นทำใหม่
                   ในทางปฏิบัติ เพียงแต่ย้ายเข้าโปรแกรม ITw 2.0 ( ทั่วประเทศ ) ทางเมนู 4 - 8 ( บำรุงรักษาระบบ - นำเข้าข้อมูลนักศึกษาจากหลักสูตรนำร่อง ) โดยไม่ต้องระบุภาคเรียนที่จบ แต่ให้ระบุขอบเขตข้อมูลเป็น “นักศึกษาทุกคน”   โปรแกรมจะดำเนินการทุกอย่างให้เอง รวมถึงคำนวณเกรดใหม่ให้ด้วย

 

         2. วันเดียวกัน ( 3 เม.ย.55 ) ผู้ใช้ชื่อ “ความรู้สึก สำคัญกว่าเหตุผล” ถามผมในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  “โปรแกรมไอทีทำไมเปลี่ยนบ่อยจังเลย เหนื่อยกับการตั้งค่าพิมพ์วุฒิใหม่”
             ตอบว่า   ทำไมถึงต้องตั้งค่าพิมพ์วุฒิใหม่    ก่อนจะ Remove โปรแกรมรุ่นเก่าออก ให้ไปที่เมนู 4-9 (บำรุงรักษาระบบ - จัดการแบบฟอร์ม) เลือกแบบฟอร์มที่ตั้งค่าไว้ดีแล้ว และคลิกที่ "จัดเก็บฟอร์มลงสื่อ" เลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ (จำไว้ด้วยว่าเก็บไว้ที่ไหน) แล้วคลิก OK    หลังจากที่ลงโปรแกรมรุ่นใหม่แล้ว ก็เข้าไปที่เมนู 4-9 เหมือนเดิม แต่คลิกที่ "อ่านฟอร์มจากสื่อ" เพื่อนำแบบฟอร์มที่เราตั้งค่าไว้แล้วกลับคืนมา ไม่ต้องตั้งค่าใหม่

 

         3. วันที่ 4 เม.ย.55  คุณธิดารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กศน.จังหวัดชัยภูมิ  ถามผมทางอีเมล์ผ่าน Gotoknow.org   ดังนี้
             3.1  นักศึกษา ม.ต้น จะจบภาคเรียนที่ 2/54 แต่ไม่ได้สอบ N-NET เขาอยากจะเรียนต่อ ม.ปลาย เขาจะสามารถลงทะเบียนเรียน ม.ปลาย ในภาคเรียนที่ 1/55 โดยจะสอบ N-NET ระดับม.ต้นในภาคเรียนที่ 1/55 ได้หรือไม่
                   ตอบว่า   เมื่อยังไม่ได้เข้าสอบ N-NET ก็ยังไม่จบ  จะออกใบ รบ.ว่าจบโดยระบุว่าเข้ารับการประเมินระดับชาติแล้วไม่ได้   เมื่อยังไม่จบ ม.ต้น ก็ยังเรียนต่อ ม.ปลายไม่ได้ครับ ( เขาให้เวลาสอบ N-NET แบบ e-Exam อีกตลอดเดือน มี.ค.55 ทำไมไม่สอบ )

             3.2  นักศึกษาจะจบในภาคเรียนที่ 2/54 แต่ไม่ได้สอบ N-NET เราต้องลงรักษาสภาพไว้จนกว่าเขาจะมาสอบ N-NET หรือต้องทำอย่างไร
                   ตอบว่า  ถ้ายังไม่จบ และไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ก็ต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ ( ผู้ลงทะเบียนรักษาสภาพ คือนักศึกษา ไม่ใช่เรา )  หากนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนรักษาสภาพในภาคเรียนใด ก็สามารถลงทะเบียนรักษาสภาพย้อนหลังได้ แต่ต้องไม่ขาดการลงทะเบียนรักษาสภาพเกิน 6 ภาคเรียนติดต่อกัน ( ภาคเรียนที่ 6 อาจมาลงทะเบียนรักษาสภาพย้อนหลังทีเดียว 6 ภาคเรียนก็ได้ ) ถ้าไม่ลงทะเบียนรักษาสภาพเกิน 6 ภาคเรียนแล้วยังไม่มาเข้าสอบ N-NET ก็ต้องให้ออกโดยหมดสภาพการเป็นนักศึกษา

 

         4. วันที่ 5 เม.ย.55  ผมร่วมเป็นวิทยากรอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา

 

         5.  วันเดียวกัน ( 5 เม.ย.55 )  ท่าน ผอ.พานิช  ศรีงาม กศน.อ.พระนครศรีอยุธยา ได้นำตัวอย่างการทำแผนพัฒนาคุณภาพ กศน.อำเภอ ระยะ 3 ปี ( รองรับการประกันคุณภาพ )  มาเผยแพร่ในเว็บบล็อก    ผมเห็นว่าน่าสนใจ จึงนำมาบอกต่อ   ใครสนใจดาวน์โหลดได้ที่  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484336

 

         6. วันที่ 10 เม.ย.55 ผมคุยกับกลุ่มพัฒนา กศน. เรื่องการประชุมชี้แจงงานเทียบระดับการศึกษา เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนวันอีก โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณวันที่ 14-15 พ.ค.55  ส่วนรุ่นที่ 2 ภาคอื่น ๆ วันที่ 16-17 พ.ค.55   ให้ไปประชุมอำเภอละ 2 คน ( ผอ. กับ จนท.)  โดยวางแผนจะประชุมที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ แต่ก็ยังไม่ได้ติดต่อโรงแรม จึงยังไม่แน่นะครับ         7. วันเดียวกัน ( 10 เม.ย.56 ) อ.ส่องหล้า สถาบันฯสิรินธร บอกผมว่า อบรมครูอาสาฯ และครู กศน.ตำบล ทั้ง 6 รุ่น อบรมที่ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี  กำหนดวันอบรมในแต่ละรุ่นยังไม่เปลี่ยนแปลง

 

         8. วันที่ 11 เม.ย.55 คุณ Penlak Wang ให้ผมยืนยันในเพซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบว่า สงกรานต์ปี 55 นี้หยุด 13-16 เม.ย. ไม่ใช่ 13-17 เม.ย.
             วันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 ไม่ถือเป็นวันหยุดชดเชย ( ปฏิทินบางอันระบุผิดว่าเป็นวันหยุดชดเชย )   โดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ไม่มีการหยุดชดเชยของทางราชการในวันที่ 17 เมษายน 2555 เนื่องจาก หลักการในการกำหนดวันหยุดชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 เรื่อง วันหยุดชดเชยของทางราชการ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 83 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2544) ระบุว่า กรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป   ( หากจะมีวันหยุดชดเชยเพิ่มเติมวันใด ต้องเป็น มติ ครม. เห็นชอบเป็นคราวๆ ไป )