สุภาษิต

เจ็ดวันว่างเว้นซ้อม  ดนตรี

อักขระห้าวันหนี เนิ่นช้า

สามวันจากนารี เป็นอื่น

เว้นล้างหน้าวัน อับเศร้าหมองศรี

ปรัชญาอีสาน

เจ็ดมื้อเว้นซ้อมดีดสี  ตีเป่า

เซาห้ามื้อหนังสือก้อม  หล่าลืม

สามมื้อฮ้างหนีนาง  เป็นอื่น

ลืมส่วยหน้าหนึ่งมื้อ หมองหม่นราศี