การประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ทุนทางวัฒนธรรมนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม

       เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 55 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้รับเกียรติจากคณะศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (หลักสูตรใหม่) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมากมายทางด้านวัฒนธรรม อาทิ คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก รวมทั้งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มาเป็นกรรมการร่างหลักสูตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระความเห็น (0)