แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง  Wh - questions

      Choose the best answer.

      1.  ………….do you love ? I love Tom.

          a. What                b. Where               c. When                d. Who

      2.  …………are you ? I am a firefighter.

          a. What                b. Where               c. When                d. Who

      3.  ………..are you ? I am at work.

          a. What                b. Where               c. When                d. Who

      4.  ……….do you have dinner ?  I have dinner at 6 p.m.

          a. What                b. How                  c. When                d. Why

      5.  ……… do you go to the library ?  To read books.

          a. What                b. How                  c. When                d. Why

      6.  Where do you want to go ?

          a. The mall.                                       b. Watch TV.      

          c. Buy some fruit.                             d. InThailand.

 

     7.  What do you want to be ?

          a. A model.           b. An apple.                   c. A test.     d. A dog.  

      8.  Why are you late ?

          a. I miss you.                                    b. I miss the bus.

          c. I go to school.                                d. I eat in the restaurant.

    9.  When do you leave for Bang-Saen beach ?

          a. At 7.                                              b. With my family.                 

          c. In Chonburi.                                  d. 2 days.

      10.  How often do you go abroad ?

          a. Two days ago.                               b. Twice a year.

          c. With my family.                                      d. On Sunday.