นักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ฝึกงาน ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

  1. ต้องไม่ติด  ขร.  ขส.  และ  0
  2. เกรดเฉลี่ยระดับชั้น  ปวช.  ไม่ต่ำกว่า  2.00  และเกรดเฉลี่ยระดับชั้น  ปวส.  ไม่ต่ำกว่า  2.00 
  3. ไม่ติดค้างค่าเทอม
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย  อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน
  5. ต้องผ่านการปฐมนิเทศ  หรือการอบรมก่อนการฝึกงาน
  6. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

 

การเลือกสถานที่ฝึกงาน

          งานนิเทศจะเป็นผู้พิจารณาเลือกสถานที่ฝึกงานที่เหมาะสมที่สุดให้แก่นักเรียน - นักศึกษา  โดยพิจารณาจากการเดินทาง  ตลอดจนความประพฤติและผลการเรียนของนักเรียน - นักศึกษา

          ในกรณีที่นักเรียน - นักศึกษา  ต้องฝึกงานในสถานที่ที่ไม่มั่นใจว่างานนิเทศจะจัดให้ฝึก  โดยต้องการฝึกให้สอดคล้องกับการทำงาน  หรือเป้าหมายการเรียนต่อ  จะต้องยื่นคำร้องที่งานนิเทศก่อนวันแรกของการฝึกงานอย่างน้อย  30  วัน

 

มาสคอต V-TECH

ข้อควรจำ

  1. หากอาจารย์นิเทศไปนิเทศนักเรียน-นักศึกษาคนใด แล้วไม่พบจะถือว่าไม่ผ่านการฝึกงาน ยกเว้น การไปนิเทศนั้น นักเรียน-นักศึกษา ออกติดต่องานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ
  2. หากนักเรียน-นักศึกษาคนใด ไม่ผ่านการฝึกงานจะต้องลงทะเบียนฝึกงานใหม่ตามจำนวนหน่วยกิต และฝึกงานในสถานที่ประกอบการที่ทางวิทยาลัยฯ เป็นผู้กำหนดให้