ภาพกิจกรรม..การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM สู่การค้นหา Best Practice ใน CoP ครูภาษาอังกฤษ สพท.เขต 1 จ.หนองคาย

 

ค้นหา Best Practice ของครูแต่ละท่านโดยใช้ Storytelling

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเข้มข้นในกลุ่มและดูมีความสุข                                                  

Best Practice ของครู Teacher Aword

อ.หงส์สุรีย์ ครูต้นแบบ

อ.อภินันท์มีเรื่องเล่าที่เป็น Best Practice ที่ครูสนใจกันมาก

ครูหงส์เล่าเรื่องผ่านการสาธิตเราร่วมเป็นนักเรียนในบทบาทสมมติ