หนังสือชุดความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน

จัดพิมพ์โดย สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

หนังสือความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน: แนวคิด หลักการ พัฒนาการ และประสบการณ์ด้านสุขภาพ 208 หน้า  download ที่http://www.gotoknow.org/media/files/773000

หนังสือความเป็นหุ้นส่วนด้านสุขภาพช่องปากระหว่างรัฐและเอกชน: ประสบการณ์ไทยและเทศ  64 หน้า  download ที่ http://www.gotoknow.org/media/files/773001

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน R2R for oral healthความเห็น (0)