รายงานการประเมินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554

aung
การประเมินโครงการอาหารกลางวัน

ชื่อผลงาน       รายงานการประเมินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2554

ผู้ประเมิน     นายสมเกียรติ  วัลลภธารี

               

การประเมินโครงการครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ใน 4  ด้าน  ได้แก่  ด้านบริบท(Context)   ด้านปัจจัยนำเข้า(Input)   ด้านกระบวนการ(Process)   และด้านผลผลิต(Product)  ตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบจำลองซิปป์  (CIPP Model)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ  ได้แก่  ครู  จำนวน 12 คน บุคลากร จำนวน 9 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  13  คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  จำนวน 80 คน   และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  จำนวน 80 คน   รวม 194 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบประเมินโครงการ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่   

  1. แบบประเมินที่ใช้เก็บข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินระยะก่อนการดำเนินงานโครงการโครงการอาหารกลางวันในด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัย (Input) มีค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.95   
  2. แบบประเมินที่ใช้เก็บข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินระยะระหว่างการดำเนินงานโครงการโครงการอาหารกลางวัน  ในด้านกระบวนการ (Process) มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ  0.94   
  3. แบบประเมินที่ใช้เก็บข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินหลังสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในด้านผลผลิต  (Product)  มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ  0.94 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

  1. ด้านบริบทของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
  2. ด้านปัจจัยของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
  3. ด้านกระบวนการของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
  4. ด้านผลผลิตของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดเริ่มต้นของความรู้ คืออะไร

คำสำคัญ (Tags)#โครงการอาหารกลางวัน

หมายเลขบันทึก: 465545, เขียน: 21 Oct 2011 @ 14:40 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 22:11 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)