บทความนี้  ประทับใจในความงามของภาษา  ภาพในวรรณคดี  สัมพันธ์กับตัวเลข  ดูดีไม่น้อยนะค่ะ  เก็บมาเล่าค่ะ 

คณิตศาสตร์กับ  ช้างเอราวัณ

L17-18c%5b1%5d

โจทย์     ช้างเอราวัณเป็นช้างเผือก ขนาดสูงกว่าภูเขาเอเวอร์เรสต์

มี ๓๓ เศียร                 แต่ละเศียรมีงา ๗ งา              งาแต่ละงายาวถึง ๔ ล้านวา       งาแต่ละงามีสระบัว ๗ สระ       แต่ละสระมีดอกบัว ๗ ดอก     แต่ละดอกมีกลีบ ๗ กลีบ มี ๗ เกสร      แต่ละเกสรมีปราสาทอยู่ ๗ หลัง       ปราสาทแต่ละหลังมี ๗ ชั้น     แต่ละชั้นมี ๗ ห้อง     แต่ละห้องมี ๗ บัลลังค์     แต่ละบัลลังค์มีเทพธิดาสถิต ๗ องค์      เทพธิดาแต่ละองค์มีบริวาร องค์ละ ๗ นาง      เทพธิดาบริวารแต่ ละนางมีนางทาสีนางละ ๗ ทาสี   

(โดยปกติศิลปินไทยมักจะทำช้าง เอราวัณ เป็นช้าง ๓ เศียร ใช้มาตราส่วนย่อ  1: 11 )

โจทย์     ช้างเอราวัณ  คำกลอน

สามสิบสามเศียรโสภา     เศียรหนึ่งเจ็ดงา     ดังเพชรรัตนรูจี         ถาม ช้างเอรารัณมีกี่งา

งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี    สระหนึ่งย่อมมี   เจ็ดกออุบลบันดาล            ถาม   มีบัวกี่กอ

กอหนึ่ง   เจ็ดดวงมาลย์   ดอกหนึ่งเบ่งบาน  มีกลีบได้เจ็ดกลีบผกา  ถาม มีบัวกี่ดอกกี่กลีบ

กลีบหนึ่งมีเทพธิดา     เจ็ดองค์โสภา   แน่งน้อยลำเพานงคราญ    ถาม เทพธิดากี่องค์

นางหนึ่งย่อมมีบริวาร  อีกเจ็ดเยาวมาลย์  ล้วนรูปนิรมิตมายา ถาม มีนางบริวารกี่นาง

ที่มา  อาจารย์สุวร   กาญจนมยูร  เมื่อ  21  สิงหาคม  2549    โรงแรมอเลคซานเดอร์ กทม.