วงจรการบริหารงานคุณภาพ  PDCA

         ในวงการศึกษามักจะมีคำถามถามคณะครูว่าในสถานศึกษาได้มีการดำเนินงานตามขั้นตอน PDCA หรือไม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินคุณภาพภายนอก   จากผู้ที่มาทำการประเมินในนามของ สมศ.

           จากประสบการที่เคยไปเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาพบว่าหลายสถานศึกษาไม่แจ่มแจ้งในรายละเอียดของ  คำย่อ PDCA จึงนำความหมายของ  PDCA  มาให้ทราบเป็นเบื้องต้นดังนี้

PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย
                 P = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น
                 D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
                 C = Check คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด
                A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือ ถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป
                เมื่อได้วางแผนงาน (P) นำไปปฏิบัติ (D) ระหว่างการปฏิบัติก็ดำเนินการตรวจสอบ (C) พบปัญหาก็ทำการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อน วนไปได้เรื่อยๆ จึงเรียกวงจร PDCA

                 สถานศึกษาใดดำเนินตามขั้นตอนวงจรการบริหารงานคุณภาพ  PDCAคือมี การวางแผน การปฏิบัติตามขั้นตอน     การตวจสอบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข  นั่นแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้องและสามารถมองเห็นอัตลักษณ์ตัวตนของสถานศึกษาได้ชัดเจนขึ้น