&hl=th_TH&autoplay=1

โครงการ      ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

แผนงาน      บริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ   นางเกษเกล้า   ขวัญหม้ง 

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 

ระยะเวลาดำเนินงาน    กันยายน  2554

สนองมาตรฐานที่ 

........................................................................................................................................................

1.หลักการและเหตุผล

    การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2554     มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนและสนองความต้องการของท้องถิ่น     ดังนั้นการจัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนก็เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากภายในท้องถิ่นของตนเองแล้ว  นักเรียนควรได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ  ที่อยู่ภายนอกท้องถิ่นของตนเอง     โรงเรียนศรีพัฒนารามจึงจัดทำโครงการทัศนศึกษาขึ้น   เพื่อเน้นกระบวนการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

        2. วัตถุประสงค์ 

             2.1  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกชุมชน

             2.2   เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

             2.3   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้

       3. เป้าหมาย 

             3.1  ผลผลิต 

                    -   ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ได้พบเห็น

                   -   ผู้เรียนมีความพึงพอใจ  มีความสุขในการเรียนรู้

            3.2  ผลลัพธ์ 

                     -   ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

                     -   ผู้เรียนนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาและการดำรงชีวิตได้อย่าง

                         เหมาะสม

         4.  กิจกรรมและการดำเนินการ 

  ที่   

                  กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

          ผู้รับผิดชอบ

  1.                   วางแผนโครงการ                   22   ส.ค.  54                     นางเกษเกล้า   

  2.                  ประชุมชี้แจง                        25   ส.ค.  54              คณะครู / นักเรียน

  3.                 ดำเนินงานตามแผน                  29   ส.ค.  54

      -     ศึกษาและสำรวจข้อมูล

-          ขออนุญาตผู้ปกครอง

-          ทัศนศึกษา                                    5   ก.ย.  54               คณะครู / นักเรียน

  4.     นิเทศติดตามและประเมินผล                     6   ก.ย.  54                ผู้บริหาร  คณะครู 

  5.     สรุปการดำเนินงานและรายงาน                  9   ก.ย.  54                   นางเกษเกล้า   

         5. งบประมาณ   จำนวน                         บาท

                      กิจกรรม

                                     แยกตามหมวดรายจ่าย

      ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

     ค่าวัสดุ 

-           ค่าพาหนะทัศนศึกษา        

        

         -

      

900

     

     300

         6.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                      6.2   โรงเรียนศรีพัฒนาราม

                      6.3   ศุนย์การค้าโคลี่เซี่ยมยะลา( สถานที่จัดงาน ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 )     

           

                       6.4     นายปรีชา   เมรุคัญ                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

                       6.5    นางสาวนิธิมา   โยธาทิพย์                  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพัฒนาราม

                       6.6    นางสาวยุพาภรณ์   ขุนแก้ว                  กรรมการสถานศึกษา

                       6.7    นางเกษเกล้า  ขวัญหม้ง                      ผู้แสนอโครงการ

             7.   หน่วยงานที่สนับสนุน 

                         -  หมวด ต.ช.ด ที่ 41

             8.  ตัวชี้วัด

                     -  นักเรียนมีความรู้จากประสบการณ์ตรงในการทัศนศึกษา

                     -  ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ลงชื่อ ..................................                    ลงชื่อ ................................

        ( นางเกษเกล้า   ขวัญหม้ง )                       ( นางสาวนิธิมา   โยธาทิพย์ )

               ผู้เสนอโครงการ                                          ผู้อนุมัติโครงการ

**************************************************************


คำสั่งโรงเรียนศรีพัฒนาราม

ที่      /๒๕๕๔

เรื่อง  แต่งตั้งคณะควบคุมนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

***************************************

                               ด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพัฒนาราม  ได้ดำเนินการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่      ในวันที่  ๕   กันยายน   ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๐๐ น.  ๑๘.๐๐ น.   โดยนำนักเรียนไปศึกษา

แหล่งเรียนรู้มหกรรมวิชาการยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554     ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม    มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  -   ๖  จำนวน  ๕๓     คน       คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน ๑๑  คน    รวม     ๖๔     คน     โรงเรียนจึงแต่งตั้ง   ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ควบคุมดุแลนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้    

นอกสถานที่ 

                         กลุ่มที่ ๑     นางมาลี  สระทอง          นางอาภรณ์  บุษรารัตน์          นางเกษเกล้า  ขวัญหม้ง     นางต่วนจันทิมา      ปาแซ     ควบคุม  ดูแล  ให้คำแนะนำ  ให้ความสะดวกนักเรียน ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๓    

                         

                          กลุ่มที่  ๒    นางเตือนใจ  พรหมจันทร์      นางคณิต  หนูทอง     ส.ต.ต กิตติ  ชูมณี   ควบคุม  ดูแล  ให้คำแนะนำ  ให้ความสะดวกนักเรียน ระดับชั้น ป.๔ –  ป. ๖    

                                      จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  วิริยะอุตสาหะ 

เสียสละ  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ                                           

                 สั่ง      ณ    วันศุกร์ที่ 27  เดือนสิงหาคม     พ.ศ. ๒๕๕๔

                                                                 (ลงชื่อ)...............................................

                                                                                 (นางสาวนิธิมา  โยธาทิพย์)

                                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพัฒนา

 ทราบ

๑........................................

๒.......................................

๓.......................................

๔.......................................

๕.......................................

๖........................................

๗.......................................

๘.......................................

๙.......................................

 ครูเกษเกล้า   ขวัญหม้ง

 หัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการ