โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

กาย

&hl=th_TH&autoplay=1

โครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

แผนงาน บริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ ครูกาย เกษเกล้า

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน กันยายน 2554

สนองมาตรฐานที่

........................................................................................................................................................

1.หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนและสนองความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้นการจัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนก็เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากภายในท้องถิ่นของตนเองแล้ว นักเรียนควรได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่อยู่ภายนอกท้องถิ่นของตนเอง โรงเรียนศรีพัฒนารามจึงจัดทำโครงการทัศนศึกษาขึ้น เพื่อเน้นกระบวนการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกชุมชน

2.2 เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต

- ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ได้พบเห็น

- ผู้เรียนมีความพึงพอใจ มีความสุขในการเรียนรู้

3.2 ผลลัพธ์

- ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

- ผู้เรียนนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาและการดำรงชีวิตได้อย่าง

เหมาะสม

4. กิจกรรมและการดำเนินการ

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. วางแผนโครงการ 22 ส.ค. 54 ครูเกษเกล้า

2. ประชุมชี้แจง 25 ส.ค. 54 คณะครู / นักเรียน

3. ดำเนินงานตามแผน 29 ส.ค. 54

- ศึกษาและสำรวจข้อมูล

- ขออนุญาตผู้ปกครอง

- ทัศนศึกษา 5 ก.ย. 54 คณะครู / นักเรียน

4. นิเทศติดตามและประเมินผล 6 ก.ย. 54 ผู้บริหาร คณะครู

5. สรุปการดำเนินงานและรายงาน 9 ก.ย. 54 นางเกษเกล้า

5. งบประมาณ จำนวน บาท

กิจกรรม

แยกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

- ค่าพาหนะทัศนศึกษา

-

900

300

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

6.2 โรงเรียนศรีพัฒนาราม

6.3 ศุนย์การค้าโคลี่เซี่ยมยะลา( สถานที่จัดงาน ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 )

6.4 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

6.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพัฒนาราม

6.6 กรรมการสถานศึกษา

6.7 ผู้แสนอโครงการ

7. หน่วยงานที่สนับสนุน

- หมวด ต.ช.ด ที่ 41

8. ตัวชี้วัด

- นักเรียนมีความรู้จากประสบการณ์ตรงในการทัศนศึกษา

- ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ .................................. ลงชื่อ ................................

( ครูกาย ) ( นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์ )

ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ

**************************************************************


คำสั่งโรงเรียนศรีพัฒนาราม

ที่ /๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะควบคุมนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

***************************************

ด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีพัฒนาราม ได้ดำเนินการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ๑๘.๐๐ น. โดยนำนักเรียนไปศึกษา

แหล่งเรียนรู้มหกรรมวิชาการยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๕๓ คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๑ คน รวม ๖๔ คน โรงเรียนจึงแต่งตั้ง ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ควบคุมดุแลนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

นอกสถานที่

กลุ่มที่ ๑ นางมาลี สระทอง นางอาภรณ์ บุษรารัตน์ นางต่วนจันทิมา ปาแซ ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ให้ความสะดวกนักเรียน ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๓

กลุ่มที่ ๒ นางเตือนใจ พรหมจันทร์ นางคณิต หนูทอง ส.ต.ต กิตติ ชูมณี ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ให้ความสะดวกนักเรียน ระดับชั้น ป.๔ – ป. ๖

จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ วิริยะอุตสาหะ

เสียสละ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

สั่ง ณ วันศุกร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)...............................................

(นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพัฒนา

ทราบ

๑........................................

๒.......................................

๓.......................................

๔.......................................

๕.......................................

๖........................................

๗.......................................

๘.......................................

๙.......................................

ครูกาย

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาย เกษเกล้า 2508

คำสำคัญ (Tags)#โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 457478, เขียน: 01 Sep 2011 @ 14:32 (), แก้ไข: 07 Nov 2015 @ 17:10 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ Ico24 krugui

เขียนเมื่อ 

ไปไหนกันบ้างค่ะ มีโครงการดีแบบนี้น่าติดตาม

ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีดี ถูกใจมาก

ขอปันไปใช้ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ไปใกล้ๆนี่เองคะครูศร