โรงพยาบาลบ้านตากเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพแต่เหนืออื่นใดสิ่งที่สถานบริการต้องการได้รับมากที่สุด  นั้นคือความพึงพอใจของผู้มารับบริการทุกระดับ  ผู้ให้บริการและทีมสุขภาพควรจะมีการบริการเชิงรุกในการค้นหาช่องทางที่จะสะท้อนถึงความต้องการของผู้มารับบริการและทุกกลุ่มเป้าหมาย  และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถานบริการและผู้มารับบริการ   การนำเยาวชนในสถานศึกษาที่จะต้องมีพัฒนาการต่อไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตจีงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ดังนั้นการสร้างแนวร่วมที่ดีและให้เยาวชนมีแนวคิดรวบยอดในเรื่องการพัฒนางานบริการสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น    การจัดกิจกรรมด้วยการสร้างประสบการณ์ที่แท้จริง จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์   และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถผลักดันอำเภอบ้านตากให้บรรลุเป้าหมายเมืองไทยแข็งแรง ที่มีหลักการ  ในการบูรณาการทุกภาคส่วน  สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตชุมชน  งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ"โรงพยาบาลในฝันของหนู" ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี  ระหว่างเยาวชนาและสถานบริการ  เกิดการจัดคั้งเครือข่ายและแกนนำในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและสามารถดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข โดยนำ เยาวชนในสถานศึกษาระดับชั้น  ป 3  -  ป. 6 จำนวน  5  โรงเรียน  ๆละ   50 รวม   250   คน มาอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของกลุ่มเป้าหมายทางด้านสุขภาพ  ศึกษาดูงานในหน่วยต่างๆของรพ.จัดการประกวด เรียงความ,และวาดภาพชิงทุนการศึกษา  ในหัวข้อ “โรงพยาบาลในฝันของหนู” ในช่วงวันที่ 15-19 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่าเด็กๆสนุกสนานและชื่นชอบกันมากที่ได้รับทราบกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพของโรงพยาบาลและที่สำคัญเด็กๆยังได้ไปดูห้องต่างๆที่ให้บริการของโรงพยาบาล ได้เรียนรู้ระบบต่างๆของโรงพยาบาลและได้ถ่ายทอดออกมาเป็นความฝันที่ช่วยกระตุ้นเตือนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี ได้อ่านแล้วก็ยอมรับว่าเด็กเล็กๆป.3-ป.6 มีความคิดที่ดีมองปัญหาและความต้องการต่างๆของชุมชนได้ เช่นต้องการคุณหมอใจดี อยากให้มีที่กว้างๆ อยากให้มีโรงพยาบาลที่สะอาด ร่มรื่น  อยากให้มีบริการที่รวดเร็ว มีเครื่องมือทันสมัย พยาบาลพูดเพราะๆ และมีอยู่คนหนึ่งเขียนว่าอยากให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้ความเข้าใจ เป็นแรงใจให้ผู้ป่วยต่อสู้โรคร้าย เป็นต้น

สำหรับผลการประกวดวาดภาพป.3-4 รางวัลชนะเลิศคือดญ.พุทธิดา ทิมอ่วม ร.ร.ชุมชนวัดสันป่าลาน ระดับป.5-6 คือ ดญ.จุฑามาศ ทับเอี่ยม ร.ร.บ้านตากประถมวิทยา

ผลการประกวดเรียงความ ป.3-4 คือ ดญ.นภักษร เขตตขาม ร.ร.ชุมชนวัดสันป่าลาน ระดับป.5-6 คือ ดญ.ลลิตา กรพาหา ร.ร.บ้านตากประถมวิทยา

นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เราเข้าสู่กลุ่มนักเรียนประถมศึกษาเพื่อพยายามสร้างให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เผื่อีก10 ปีข้างหน้าจะได้ลดจำนวนคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆลงไป