จากการที่นักเรียนได้ศึกษาเรื่องโอกาสการเกิดขึ้นของโครงสร้างของประโยคซ้อนทั้ง  9  แบบ ให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยคซ้อน 3 โครงสร้างแรก ได้แก่

1.  สามัญ  ซ้อนด้วย  สามัญ

2.  สามัญ  ซ้อนด้วย  รวม

3.  สามัญ  ซ้อนด้วย  ซ้อน

โดยให้ยกตัวอย่างโครงสร้างละ 5 ประโยค รวม  15 ประโยค 

กำหนดส่งวันพฤหัสที่  11  สิงหาคม  ก่อนเวลา  22.00  น.