Database ( ฐานข้อมูล) คืออะไร ? คือระบบที่รวมข้อมูลเอาไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งจะประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูล ( File) เอกสาร ( Record) และ ขอบเขต ( Field) และถูกจัดด้วยระบบเดียวกัน แล้วโปรแกรมในคอมพิวเตอร์จะเข้าไปดึงข้อมูลที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็ว อาจเปรียบฐานข้อมูลเสมือนเป็น electronic filing system ( แฟ้มที่เป็นระบบอิเล็คทรอนิค) Database จะประกอบไปด้วย
  • บิต ( bit) ย่อมาจาก Binary Digit คือข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 บิต จะมีแค่ 2 ค่าคือ 0 กับ 1
  • ไบต์ ( byte) ถ้าเราเอาไบต์หลายๆไบต์มาเรียงต่อกันเราก็จะเรียกว่า เขตข้อมูล ( field)
  • เขตข้อมูล เรียกว่าอีกอย่างว่า เอกสารก็ได้ ( record)   เช่น เราสร้างเอกสารมา 1 เอกสารในนั้นเก็บประวัติของนักศึกษาไว้ก็จัดเป็นเอกสาร 1  
  • แฟ้มข้อมูล ( File) ถ้าเรานำเอาเอกสารหลายๆเอกสารมาเก็บไว้ด้วยกันก็จะได้เป็นแฟ้มข้อมูลขึ้นมา 1 แฟ้ม
  • และสุดท้าย การจัดเก็บ แฟ้มข้อมูล หลายๆแฟ้มไว้ด้วยกันเราจะเรียกการจัดเก็บแบบนี้ว่า ฐานข้อมูล หรือ Database ที่เราเรียกกัน เช่น การเก็บรายชื่อนักศึกษา

ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ทำให้เป็นฐานข้อมูลขึ้นมาได้ แต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูล ระบบของฐานข้อมูลยังมี ฐานข้อมูลที่เรียกว่า การจักการฐานข้อมูล ( database management system ) ตัวนี้จะช่วยให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะจัดการกับข้อมูล ของตนเองได้ตามความต้องการเพื่อทำให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

.........................................................................................................................