ในปัจจุบันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งราคายางในตลาดโลกตอนนี้สูงขึ้นเป็นประวัติกาล ทำให้ชาวสวนยางบ้านเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากยางที่ใช้กันในโลกปัจจุบันนี้มีอยู่สองประเภท คือ ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ แต่เนื่องจากยางสังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากปิโตเลียม(น้ำมัน) ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าตอนนี้น้ำมันเป็นของที่มีราคาสูงอย่างมาก ความต้องการใช้ยางธรรมชาติจึงสูงขึ้นเพื่อทดแทนยางสังเคราะห์ ยางธรรมชาติจึงถีบราคาตัวเองสูงขึ้นตามความต้องการใช้ดังกล่าว ประกอบกับในช่วงไม่กี่ปีมานี้ จีนประเทศยักษ์ใหญ่ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก ทำให้ความต้องการใช้ยางจึงสูงขึ้นไปอีก กรณีดังกล่าวทั้งราคาน้ำมันและความต้องการใช้ยางในตลาดโลกที่สูงขึ้นดังกล่าว

          ยางพาราจึงเป็นพืชที่มีราคาสูงขึ้นมาก ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตยางพารา(ยางธรรมชาติ)มากที่สุดในโลก ทำให้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากของประเทศไทย โดยหากจะมองย้อนไปในอดีตประเทศไทยโดยเฉพาะคนในภาคใต้ก็มีระบบเศรษฐกิจที่ผูกโยงอยู่กับยางมานานมากแล้ว นับตั้งแต่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ได้เอายางพาราต้นแรกเข้ามาปลูกที่จังหวัดตรังและจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ จนมีการออกพระราชบัญญัติเพื่อควบคุมยางพาราตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 ในชื่อพระราชบัญญัติควบคุมยางพารา พ.ศ. 2481 จนกระทั่งปัจจุบันยางพาราก็ได้เพิ่มความสำคัญในฐานะพืชเศรษฐกิจไปอีก ซึ่งปัจจุบันมี พรบ ควบคุมยางพารา พ.ศ. 2542

          โดยสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมยางพ.ศ.2542ดังกล่าวนี้ เป็นการกำหนดมาตรฐานการผลิตยาง การนำเข้ายาง ส่งออกยาง การค้ายาง หรือการประกอบกิจการเกี่ยวกับยางต้องอยู่ภายไต้การควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ เช่นการส่งออกหรือนำเข้าเนื้อยางจะต้องมีใบอนุญาติเป็นผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก หรือการจะประกอปกิจการรับซื้อยางก็จะต้องไดรับอนุญาติเป็นผู้ค้ายางเป็นต้น

           ดังนั้นโดยผลของพระราชบัญญัติควบคุมยางฉบับนี้จึงมีผลต่อการประกอบอาชีพของชาวสวนยางรวมถึงพ่อค้าและผู้ประกอบกิจการยางอื่นๆ อาจจะพูดได้ว่ามีผลกระทบโดยรวมทั้งหมดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกี่ยวกับยางพารา