สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี 2548  ณ  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)  ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2548

       นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย อดีตนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์  ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปี 2548  (เป็นพฤติกรรม  ความสามารถหรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ ๆ)  ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  

        ดิฉันขออ้างอิงผลงานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2548  ในหนังสือเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2548 ดังนี้    นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย เป็นเยาวชนที่มีความขยันมั่นเพียร  มีความตั้งใจจริง    นอกจากจะเป็นในด้านของการศึกษาเล่าเรียน  แล้วยังมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ  จนกระทั่งได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2547  จากกระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2547  โดยเฉพาะผลงานทางด้านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับอาทิ "การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์มายังโลก"  ในปี 2547 "การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกจากปรากฎการณ์การระเบิดบนดวงอาทิตย์" ในปี 2548

             นอกจากนี้ นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย  ยังเป็นเยาวชน  ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละเพื่อส่วนรวม  โดยเป็นผู้แนะแนวการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์และวิชาต่าง ๆ ให้แก่รุ่นน้องทั้งในคณะและต่างคณะ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  รวมทั้งยังเป็นผู้นำโครงการต่างๆ  ให้แก่นิสิตในมหาวิทยาลัยอีกหลายโครงการด้วยกัน  ได้แก่  โครงการค่ายเยาวชนรักป่า  โครงการพัฒนามนุษย์ตามหลักทฤษฎี  โครงการนักศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเมือง  โครงการพัฒนาผู้นำนิสิตและอื่น ๆ 

             ด้วยเป็นเยาวชนที่มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย  สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปี 2548 

             งานวินัยและพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ขอปรบมือให้ดัง ๆ เลยค่ะ