บทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค

พัฒนาความเจริญสู่ภูมิภาค
                  ปัจจุบันบทบาทของนโยบายการคลังมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต ดังนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงมีภารกิจสำคัญที่ต้องพัฒนาและดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการคลังท้องถิ่นสู่ภูมิภาคเพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและพัฒนาความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยมีการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นเพื่อร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการเติบโตตามวัตถุประสงค์และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้มีการติดตามข้อมูลด้านการคลังเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการคลังอย่างใกล้ชิดแต่เห็นว่ายังไม่ครบวงจร จึงมีการศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเหมาะสม

                  ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลังยังช่วยให้ทราบถึงสถานภาพทางด้านการคลังของรัฐบาลว่า ขณะนี้มีความแข็งแกร่งหรือมีแนวโน้มของความอ่นแอทางด้านการคลังหรือไม่ อย่างไร และมีความน่าจะเป็นในการเกิดวิกฤตการณ์ด้านการคลังมากน้อยเพียงใด การจัดทำระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลังจะช่วยลดแรงกระทบที่เกิดจากความอ่อนแอทางด้านการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะสั้น และสร้างความยั่งยืนด้านการคลังในระยะยาว

                  วัตถุประสงค์ของการสร้างสัญญาณเตือนภัยทางการคลังคือ สามารถนำไปใช้ในการบริหารนโยบายการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดเกณฑ์ในการวัดระดับความแข็งแกร่งด้านการคลังซึ่งชี้วัดด้วยค่าของดัชนี เตือนภัยด้านการคลัง ระดับความดังของการส่งสัญญาณของตัวชี้วัด และความน่าจะเป็นในการเกิดวิกฤต รวมทั้งเสนอแนะการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์

                  ผู้เขียนเห็นว่าการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจัดทำระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลังเป็นผลดีต่อส่วนภูมิภาค เพื่อภาครัฐจะได้ใช้ระบบนี้เป็นเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์ด้านการคลังอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านการคลังและกำหนดนโยบายหรือมาตรการในการแก้ไขก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางการคลังได้อย่างเหมาะสมและตรงกับปัญหา เพื่อรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนทางด้านการคลัง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระดับมหภาคที่สำคัญคือ การรักษาเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและมีความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งรักษาสมดุลของเศรษฐกิจมหภาคทั้งในและต่างประเทศด้วย

โปรดติดตามอ่านต่อที่ http://gotoknow.org/file/saisaard/view/49011

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจการเงิน

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจการคลัง

หมายเลขบันทึก: 43974, เขียน: 10 Aug 2006 @ 12:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเร็วนะ 

ได้ทราบข่าวและความรู้ทันเหตุการณ์ดีครับ

เขียนเมื่อ 
เคยได้ยินชื่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมานาน แต่มีความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจ ของ สศค. น้อยมากครับ ถ้าจะกรุณาแนะนำเพิ่มเติมจะเป็นพระคุณยิ่งครับ
yui
IP: xxx.149.47.182
เขียนเมื่อ 
ทำไมไม่บอกเขาให้อ่านจากเว็บไซด์ www.fpo.go.th