การพยากรณ์อากาศ

      การพยากรณ์อากาศ  คือ การคาดหมายสภาวะลมฟ้าอากาศ รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า

      การพยากรณ์อากาศ   คือการทำนายสภาพของอากาศล่วงหน้า  24 ชั่วโมง  โดยวิธีการสังเกตสภาพของอากาศในปัจจุบันด้วยเครื่องมือและวิธีการทางอุตุนิยมวิทยา

การพยากรณ์อากาศ  มีประโยชน์  ดังนี้

     1.เพื่อให้ข่าวอากาศล่วงหน้าแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการเกษตร การประมง และอื่นๆ เพื่อเตรียมการและปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับกาลอากาศ

     2.เพื่อช่วยให้การคมนาคมทางทะเล และทางอากาศปลอดภัยยิ่งขึ้น

     3.เพื่อเตือนภัยร้ายแรงจากลมและพายุต่างๆ

องค์ประกอบของการพยากรณ์อากาศ 

      การเปลี่ยนแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศ มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องพึ่งพาลมฟ้าอากาศตลอดเวลา เช่น เกษตรกร ชาวประมง หรือนักบิน จำเป็นจะต้องทราบ หรือสามารถคาดเดาสภาพอากาศในอนาคต เพื่อเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน และการคาดเดาสภาพอากาศ หรือการพยากรณ์อากาศนั้นมีองค์ประกอบสำคัญ  3  ประการ  คือ

       1. การตรวจอากาศ

             การตรวจอากาศจะกระทำเพื่อให้ทราบถึงสภาวะอากาศในปัจจุบัน  ที่ประกอบด้วย การตรวจอากาศพื้นผิว การตรวจอากาศชั้นบน การตรวจอากาศทะเล การตรวจสภาพอากาศด้วยดาวเทียมเรดาร์ หรือเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ

       2. การสื่อสารข้อมูลข่าวอากาศ

             การสื่อสารข้อมูลข่าวอากาศเป็นการรับส่งข้อมูลที่ได้จากการตรวจอากาศ โดยข้อมูลที่ตรวจวัดได้จากสถานีอุตุนิยมวิทยาในส่วนภูมิภาคจะถูกส่งมายังส่วนกลางผ่านทางระบบโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา  เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศต่อไป  และจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับต่างประเทศ โดยผ่านทางระบบโทรคมนาคมรอบโลก ( Global Telecommunication  System - GTS)ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการสื่อสารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       3.การวิเคราะห์ลักษณะอากาศ

            การวิเคราะห์ลักษณะอากาศเป็นการคาดหมายลักษณะของลมฟ้าอากาศ รวมทั้งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า  กรมอุตุนิยมวิทยาจะทำการพยากรณ์อากาศทั่วประเทศ  รวมทั้งในบริเวณอ่าวไทยและน่านน้ำใกล้เคียง  และเฝ้าติดตามสภาวะอากาศร้อนและออกประกาศเตือนโดยจะแจ้งให้ทราบถึงบริเวณที่จะมีพายุลมแรง  ฝนตกหนัก  น้ำท่วมฉับพลัน ทะเลมีคลื่นลมแรง  โดยจะแจ้งผ่านสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

            การพยากรณ์อากาศในปัจจุบัน กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกาบางส่วน  และบางส่วนของทวีปออสเตรเลีย

            เส้นไอโซบาร์ ( Isobars )  คือ เส้นที่ลากผ่านบริเวณที่มีความกดอากาศเท่ากัน สำหรับหย่อมความกดอากาศสูง ( H ) เส้นไอโซบาร์ ที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางจะมีความกดอากาศสูงกว่าเส้นไอโซบาร์ ที่อยู่ไกลออกไป ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำ      ( L )  เส้นไอโซบาร์ ที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางจะมีความกดอากาศ  ต่ำกว่าเส้นไอโซบาร์ที่ไกลออกไป

           แผนที่อากาศ ( Weather map ) คือแผนที่ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของอากาศซึ่งได้รับมาจากสถานีตรวจอากาศทั่วประเทศ

อุตุนิยมวิทยาและมลภาวะในชีวิตประจำวัน

          อุตุนิยมวิทยา ( Meteorology )  เป็นวิทยาศาสตร์ที่ใช้ศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆของบรรยากาศ  เช่น  เมฆ หมอก ฝน ลูกเห็บ หิมะ ความกดอากาศ อุณหภูมิ ลม ความชื้น เป็นต้น

         คำว่า “ อุตุ ”  ในภาษามคธ  แปลว่า “ ฤดู ” ส่วนคำว่า “ นิยม ” ในภาษามคธและสันสกฤต แปลว่า  “ กำหนด ”  ดังนั้น อุตุนิยมวิทยา จึงเป็นวิชาที่ว่าด้วยการกำหนดฤดูกาล

        Meteorology เดิมเป็นภาษากรีก  คำว่า “Meteor ” หมายถึง  ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ

        องค์การอุตุนิยมวิทยาแห่งโลก ( World Meteorological Organization ; WMO ) เป็นองค์การที่ประเทศต่าง ๆทั่วโลกจัดตั้งขึ้นเพื่อความร่วมมือทางอุตุนิยมวิทยา  เช่น ช่วยเหลือร่วมมือในการจัดตั้งสถานีตรวจอากาศ แลกเปลี่ยนข่าวอากาศ วางมาตรการและแบบฟอร์มการตรวจอากาศ การนำอุตุนิยมวิทยาไปใช้ในกิจการต่าง ๆ การค้นคว้าศึกษาอบรมวิชาอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยเข้าร่วมในองค์การนี้เมื่อ 11 ตุลาคม  พ.ศ. 2490

ประวัติอุตุนิยมวิทยาของไทย

พลเรือโท พระยาราชวังสัน เป็นผู้ให้กำเนิดอุตุนิยมวิทยาในโรงเรียนนายเรือ เมื่อ พ.ศ. 2455 ต่อมาย้ายไปอยู่ที่กรมชลประทาน และย้ายจากกรมชลประทานไปอยู่ในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ต่อมาได้โอนกรมอุตุนิยมวิทยาจากกองทัพเรือมาสังกัดอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่  วันที่ 29  สิงหาคม พ.ศ. 2505  และเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2515   กรมอุตุนิยมวิทยาได้ย้ายมาสังกัดอยู่กับกระทรวงคมนาคมและปัจจุบันสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

(ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลด ชุดฝึกฉบับเต็มได้ที่ ไฟล์)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ม.1ความเห็น (0)