กลุ่มที่ 3 เทคนิคการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน

drapichart
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กองกลาง มทรธ.

กลุ่มที่ 3 เทคนิคการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน เชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่นี่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการองค์ความรู้ของกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีความเห็น (1)

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

1. นายสมควร อ่อนศรี ประธาน

2. นายสมชาย พ่วงทรัพย์สิน กรรมการ

3. นายวินัย ห่วงรักษ์ กรรมการ

4. นายกิตติชาติ โหมาศวิน กรรมการ

5. นายพัลลภ ทองประศรี กรรมการ

6. นายชโลธร วัฒนจงกล กรรมการ

7. นายอาคม บุญนาค เลขานุการ

เทคนิคการเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับบุคลากร

1.มีการสอนงานบุคลากร

-ไม่เป็นทางการ

-ระเบียบปฏิบัติงานราชการ

-งานทางด้านช่าง

-ซื้อหนังสือ/ CD / ระเบียบ ให้อ่านศึกษาด้วยตนเอง

2.มีการทดสอบงาน

3.ส่งไปดูงาน/สัมมนา ดูจากหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.สร้างมนุษยสัมพันธ์

-ให้อำนาจตัดสินใจ(ในบางกรณี)

-ปกครองแบบพี่น้อง

-พูดคุยกัน

-ทานข้าวเที่ยงด้วยกัน(ในแผนก)

-สังสรรค์(มื้อเย็น)

-เปิดโอกาสพูดคุยได้ทุกเวลา/พบได้ทุกเวลา

-หนีบพาไปด้วย

-มีจิตใจการให้บริการ

5.สร้างขวัญและกำลังใจ

-หาโอกาสบรรจุ(กรณีทำงานดี) เข้าเป้าหมาย

-ชมเชย

6.การหมุนเวียนการทำงาน(ให้เป็นงานหลายๆอย่าง) สามารถทำงานแทนกันได้

7.เพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

หลังการดำเนินงาน

8.ถ้าสอบ/หรือทดสอบไม่ผ่านตรงไหนหัวหน้าผู้รับผิดชอบต้องวางแผนแก้ไข หรือหาทางพัฒนาบุคลากรคนนั้นๆให้มีประสบการณ์/ความรู้/ความสามารถ ใกล้เคียงกับบุคลากรอื่น(ในตำแหน่งเดียวกัน)

9.ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานช่างให้กับบุคลากรใหม่รับทราบก่อน เช่น รักกันอย่างพี่น้อง ไม่เกี่ยงงาน ใฝ่หาความรู้ฯลฯ

วิธีการ (HOW TO)

1.กำหนดวัฒนธรรมองค์กร เช่น รักกันอย่างพี่น้อง ไม่เกี่ยงงาน ใฝ่หาความรู้

2.สำหรับบุคลากรใหม่ พอเข้ามาสอนตัวต่อตัว หนีบไปทำงานด้วย แนะนำให้มีพี่เลี้ยง 1 คนคอยประกบ

3.มีนโยบายการหมุนเวียนการทำงาน/พิจารณางานถ้าบุคลากรนั้นเหมาะสมกับงานใดให้พิจารณาสั่งงานนั้น ถ้าไม่มีงานให้พิจารณาที่บุคลากรนั้นถนัดลงมา

4.พยายามหางบประมาณ หรือทำแผนพัฒนาบุคลากร

5.มีระบบสร้างขวัญและกำลังใจ เช่น ชมเชย ให้รางวัล ฯลฯ

6.พยายามใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาพัฒนาบุคลากร เช่น เว็บไซด์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) http:www.eit.co.th/

7.ศึกษาดูงาน(โดยเลือกจากโครงการบริษัทที่มีชื่อเสียงจากผลงาน) จากสมาคมวิชาชีพ เช่นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) http:www.eit.co.th/ สมาคมสถาปนิกสยาม http:www.asa.com, ฯลฯ