ปัญหาอีกชิ้นหนึ่งของชาวมุสลิมก็คือการตั้งชิ่อ การเขียนชื่อของเจ้าหน้าที่ทะเบียน และก็เป็นปัญหาคาราคาซังมาจวบจนบัดนี้ก็มี เช่น ชื่อพ่อแม่ไม่ตรงกัน ชื่อบิดาของพี่ชายต่างกับชื่อบิดาของน้อง เป็นต้น ผมมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยพยุงปัญหาไม่ให้เซมากไปกว่านี้ นั้นคือการช่วยชี้แจงวิธีการตั้งชื่อในอิสลาม เพื่อเป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงต่อการตั้งชื่อและเขียนชื่อลงทะเบียน คนมุสลิมจะตั้งชื่อที่เป็นมงคลแก่ลูก เฉกเช่นเดียวกันกับคนในศาสนาอิ่นๆ การนำชื่อสัตว์มาเป็นชื่อของลูกอิสลามถือว่าไม่เป็นมงคล เช่น ไก่ นก หมา หมู เป็นสิ่งต้องห้าม พูดถึงตามธรรมชาติพ่อแม่จะตั้งชื่อลูกว่าอย่างไรก็ได้ แต่ถ้าตามเชื้อชาติ และภาษาแล้ว อิสลามจะตั้งชื่อทารกโดยต้องมีชื่อตามบทบัญญัติศาสนาเป็นหลัก ซึ่งชื่ออิสลามนั้นเป็น ภาษาอาหรับ มุสลิมทุกชาติทุกภาษานิยมที่จะตั้งชื่อเป็นภาษาอาหรับล้วนๆ แม้จะออกเสียงเพี้ยนไปบ้างตามสำเนียงภาษาของแต่ละท้องถิ่น ชื่อที่นิยมมากมักได้แกชื่อของศาสดา สาวก บุคคลในประวัติศาสตร์ ตลอดจนคุณลักษณะของอัลลอฮฺ โดยพ่วงท้ายด้วยคำว่า อับดุล เช่น อับดุลลอฮฺ อับดุลกอเดร์ เป็นต้น การตั้งชื่อลูกจะด้วยการอ่านหรือจะด้วยการเขียน จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยนั้นยากหรือเกิดเพี้ยนสำเนียงบ้าง สำหรับในท้องถิ่นทางภาคใต้ของไทยเรา การตั้งชื่อหรือชื่อคนมุสลิมนั้นไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งอิสลามนัก เช่น มะหะมะ หรือแวหะมะ ดอเลาะหรือแวดอเลาะ มะยูโซะ แวยูโซะ หรือยูโซะ หลีเหม หมาดนอต หมาดมุด เป็นต้น ที่ถูกต้องจะเขียนว่า มุหัมมัด อับดุลลอฮฺ ยูซูฟ ผู้เขียนขอแนะนำว่า การอ่านและเขียนชื่อในภาษาอาหรับ ควรอ่านและเขียนให้ถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นปัญหาดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นได้ ซ้ำยังอาจสร้างปัญหาให้กับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นได้ โดยผู้ที่เป็นผู้แจ้งชื่อเกิดอาจเป็นคนในวงเครือญาติ พ่อหรือใครอื่นใดก็ตาม ต้องสามารถสะกดเป็นภาษาไทยให้ถูกต้อง ก็จะอ่านและเขียนเป็นภาษาไทยได้ แม้จะไม่ตรงกับการออกเสียงเป็นภาษาอาหรับเสียที่เดียวก็ตาม ก็ยังดีกว่าที่เขียนเป็นภาษาไทยแต่ออกเสียงไม่ได้ เช่น นางแอเซาะ ก็ไม่ใช่ชื่อในภาษาอาหรับ คำว่า แอเซาะ แปลว่า พรุ่งนี้ ที่จริงแล้วคำว่า แอเซาะ นั้นเป็นภาษาถิ่นมลายูปัตตานี คำเดิมคือ อาอิชะฮฺ บางคนเขียนเป็น แอเสาะ ยิ่งไปกันใหญ่ เพราะไม่มีความหมายทั้งในภาษาอาหรับและภาษามะลายูปัตตานี หรือมีการเขียนชื่อแล้วเขียนการวางรูปวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง หรือใช้ตัวอักษรไม่ถูก เช่น การใช้ ซ ส หรือ ห ฮ ไม่มีการเทียบเสียง ซึ่งทั้งหมดนี้ เพียงลำพังผู้ที่แจ้งชื่อเด็กผู้เดียวไม่พอ ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ทะเบียนช่วยขัดเกลาอีกที่ ฉะนั้น เจ้าหน้าที่เองก็ต้องศึกษาและเรียนรู้หลักการตั้งชื่อของมุสลิมไว้บ้าง จะช่วยแก้ปัญหาได้เปราะหนึ่ง แต่เด็กๆรุ่นใหม่ที่เกิดจากพ่อแม่รุ่นใหม่ๆ ซึ่งมีการเรียน การอ่าน และการเขียนภาษาไทยได้ มักจะตั้งชื่อลูกได้ถูกต้องมากขึ้น โดยมีการเขียนลงกระดานกระดาษ เพื่อให้นายทะเบียนเขียนลอกลงทะเบียนได้ง่ายขึ้น จึงเป็นชื่อที่ถูกต้อง และมีความหมายอันเป็นมงคลอีกด้วย