วัที่ 18 มีนาคม 2554 เป็นวันเรียนวันสุดท้ายของหลักสูตรทักษะอาชีพ ครบ 50 ชั่วโมง ในวิชาสานตะกร้าพลาสติกซึ่งสอนให้กับกลุ่มแม่บ้านของชุมชนลุมพลี ซึ่งมีความประสงค์ที่จะเรียนเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและสามารถสานไว้ใช้ในครัวเรือนได้