ช่วงระยะเวลามากกว่าเป็นเดือนหลังจากลงพื้นที่ ดิฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในการวิเคราะห์ สรุปผลการศึกษานำร่องกระบวนการทางปัญญาของ "คนในชุมชน" โดยเริ่มจับภาพภายใต้โครงการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่ จ.พัทลุง ดำเนินการวิจัยโดยคุณชายขอบและคุณเอื้อของท่าน นพ.ยอร์น  จิระนคร ทำให้ได้เห็น กระบวนการและการดำเนินการในการใช้กระบวนการทางปัญญาของชาวบ้าน และ อสม. ในการสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพ โดยฐานคิดที่ดิฉันนำมาศึกษานั้น ภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่เชื่อว่า "ความรู้" ที่มนุษย์หรือคนเราสร้างขึ้นนั้น มีการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า และนำไปเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เดิม จากนั้นประมวลผลออกมาเป็นความรู้ใหม่

       ภายใต้แนวคิดดังกล่าวนั้น ดิฉันนำไปทบทวนความรู้ในเชิงเนื้อหา-ทฤษฎี และวิเคราะห์ออกมา สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนความคิดความเชื่อของตน...นั่นคือ ชาวบ้านสามารถสร้างความรู้ได้เอง โดยที่เราไม่ต้องไปป้อนหรือบอกความรู้ หากแต่บทบาทเราเป็นผู้เอื้อและสนับสนุนให้เขาเกิดกระบวนการสร้างความรู้นั้นให้มากที่สุดให้ได้ตามศักยภาพของเขาเองเท่าที่มี

       จากการศึกษานำร่องดังกล่าว "องค์ความรู้" ที่ได้ในเบื้องต้นนี้ดิฉันทำไปใช้ร่วมกับการทำ Document analysis ไปปรับและพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี เกี่ยวกับ"การสร้างความรู้: Knowledge Construction" ของตนเองอีกครั้ง จากนั้นจึงนำไปสู่การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ (Instructional Design) เพื่อเป็นอีกตัวกระตุ้นที่จะช่วยให้ชาวบ้านและชุมชนเกิดกระบวนการสร้างความรู้...ได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ