แสดงความยินดี ครูดีเด่นวันครู'54

เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล

 

 

“พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

 

          "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล"

คำขวัญวันครู ประจำปี พ.ศ.2554

16  มกราคม  2554

         วันที่  14 มกราคม 2554  คณะครูโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)  ได้เข้าร่วมพิธีวันครู  ซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมาจัดขึ้น ณ โรงแรมสบายโฮเทล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  และในวันนี้ครู ท.4 ของเราได้รับมอบรางวัลครูดีเด่นหลายท่าน  เป็นที่ชื่นชมยินดีแก่คณะครูและนักเรียนค่ะ

         คณะครูและนักเรียน   ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่นประจำปี 2554  ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายศักดิ์เดช  กองสูงเนิน    ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

2. นางเกศรินทร์  ศรีเมือง        ครูดีเด่นคุรุสภา

3. นางพิมผกา  ดาผา              ครูดีเด่นคุรุสภา

4. นางสลิษา  เอี้ยงแสนเมือง   ครูดีเด่นคุรุสภา

5. นายวุฒิชัย  อิงไธสง           ครูดีเด่นเทศบาลนครนครราชสีมา

6. นางกุหลาบ  บุญบุรี             ครูดีเด่นเทศบาลนครนครราชสีมา

 

         และขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนระดับที่สูงขึ้น 

1. นางเกศรินทร์  ศรีเมือง       

2. นางฐิติรัตน์  ศาสตรา

3. นางวันเพ็ญ  ฝาชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติวันครู

ความเป็นมา

           วัน ครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘   ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภา เป็นนิติบุคคล  ให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู  ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา   และ วิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ  ควบคุมจรรยาและวินัยของครู   รักษาผลประโยชน์  ส่งเสริมฐานะของครู  จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร  ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

        ด้วยเหตุนี้ในทุก ๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา  และชักถามปัญหาข้อข้องใจต่าง ๆ  เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภา  โดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัย  สถานที่ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคคยาจารย์  หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และในระยะหลังใช้หอประชุมคุรุสภา

        ปี พ.ศ. ๒๔๙๙  ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี  จอมพล ป. พิบูลสงคราม   นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์   ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า

        "ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า   เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ  เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย   ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมี สักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย  ได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย  เพราะเหตุว่าสำหรับคนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ  วันสงกรานต์  เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ  ทำทาน   คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลาย   ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย   ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ  ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง"

       จากแนวความคิดนี้   กอปรกับความเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่น ๆ ที่ล้วนเรียกร้องให้มีวันครู   เพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู   ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ  ประกอบคุณงามความดี  เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก   ในปีเดียวกันที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจำปีจึงได้พิจารณาเรื่องนี้  และมีมติเห็นควรให้มีีวันครู  เพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการต่อไป  โดยได้เสนอหลักการว่า  เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์  ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู  และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน

        ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ให้วันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปีเป็น  "วันครู"  โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา   เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็นวันครู  และให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดัง กล่าวได้

       การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐  ในส่วนกลางใช้สถานที่ของกรีฑาสถานแห่งชาติเป็นที่จัดงาน   วันครูนี้ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี   อนุสรณ์ที่สำคัญคือ  หนังสือประวัติครู  หนังสือที่ระลึกวันครู  และสิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุ

        การจัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา  ในปัจจุบันได้จัดรูปแบบ การจัดงานวันครูจะมีกิจกรรม ๓ ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

๑. กิจกรรมทางศาสนา
๒. พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน  การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
๓. กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู  ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

คำปฏิญาณตนของครู มีดังนี้

ข้อ ๑. ข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู

ข้อ ๒. ข้อจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
ข้อ ๓. ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 

 

 

P

ครูสุภาภรณ์
ครูสุภาภรณ์ พลเจริญชัย
โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://variety.siam55.com/data/1/0101-1.html
http://www.kroobannok.com/40752
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศผลตัดสินการจัดประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ. 2554
http://www.ksp.or.th/ksp2009/upload/news1/files/2280-7700.pdf  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)ความเห็น (6)

ครูประนอม
IP: xxx.206.50.207
เขียนเมื่อ 

                     ขอแสดงความยินดีกับคณะครูทุกท่านค่ะ     

ผอ.ศักดิ์เดช
IP: xxx.26.90.188
เขียนเมื่อ 

ขอปรบมือให้กับทุกท่านครับ

ผอ.ศักดิ์เดช

Somay
IP: xxx.197.170.168
เขียนเมื่อ 

Congratulation ka...

พิมผกา ดาผา
IP: xxx.26.80.100
เขียนเมื่อ 

ของแสดงความยินดีด้วยค่ะ

กิตติธัช ตติยากุล 6/2 นะครับ
IP: xxx.47.101.47
เขียนเมื่อ 

ยินดีกับครูทุกท่านนะครับ

ด.ช.กิตติธัช  ตติยากุล ป.6/2 ห้องครูวันเพ็ญนะคับ

ชัชชล
IP: xxx.47.103.71
เขียนเมื่อ 

ยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่เป็นครูดีเด่นครับ

ชัชชล (ลูกศิษย์เก่า)

คำสำคัญ (Tags)

#วันครู'54

หมายเลขบันทึก

421304

เขียน

19 Jan 2011 @ 14:21
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 23:39
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก