ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในหลักสูตร English Program จะต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านเวลา ผู้ปกครองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เวลากับผู้เรียน เพราะนอกจากผู้เรียนจะต้องทำการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว การทบทวนความรู้ก่อนมาเรียนและหลังจากเรียน ก็จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น