ปีการศึกษา 2549 เป็นปีแรกที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีได้ทำโครงการความร่วมมือกับสพฐ.เขต 3 กาญจนบุรี จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านน้ำพุ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้สืบเนื่องจากโครงการความร่วมมือที่ท่านเลขา สอศ.ได้ลงนามร่วมกับเลขา สพฐ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีโดยผู้อำนวยการจรัล  ยุบรัมย์ ได้มอบหมายให้จัดทำโครงการความร่วมมือกับสพฐ.เขต 3 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นที่ รร.บ้านน้ำพุ มีสมาชิกที่เป็นชาวไทยภูเขาเชื้อสายกระเหรียงที่อยู่ในพื้นที่ จบการศึกษาระดับ ม.3 ไม่ได้เรียนต่อ จำนวน 38 คน  เริ่มจากคณะกรรมการ ดำเนินการสำรวจองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่  จัดทำแผนการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร ปวช.จัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ พัฒนาความรู้ ทักษะ และสร้างเสริมประสบการณ์ วัดผลและประเมินผลเป็นระยะ
ก้าวแรกที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การสร้าง ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีรายได้อื่น นอกเหนือจากการทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งทำได้ปีละครั้งในฤดูฝน ปลูกข้าวไร่  ข้าวโพด และฟักทอง เลี้ยงวัวแบบปล่อยให้หากินเองในป่า
สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ การคมนาคมเข้าออกค่อนข้างลำบาก ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ศรีนัครินทร์ ไผ่ป่าโคนใหญ่เท่าโคนขา ไม่รวกยาวกว่า 3 วา สัตว์ป่ายังชุกชุม ไส้เดือนตัวใหญ่เท่าตะเกียบ เห็ดโคนดอกใหญ่มาก ๆๆๆๆๆ ถ้าถึงฤดูกาลของมันจะมีออกมากมาย เก็บกินกันไม่หมด
วิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นแบบเรียบง่าย ภายในหมู่บ้านมีแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้แต่ละบ้าน  ซึ่งหน่วยงานของรัฐนำไปติดตั้งให้ก่อนหน้านี้หลายปีแล้ว มีระบบปะปาภูเขา มีโทรศัพท์รับสัญญาณจานดาวเทียม ของ ทศท.
วันที่ 20-23 กรกกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีได้นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ออกค่ายอาสาพัฒนา ทำโครงการอาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ รร.บ้านน้ำพุ ได้รับการตอบรับจากสมาชิกในหมู่บ้าน ที่มาร่วมกิจกรรม มากกว่า 100 คน กิจกรรมทั้ง 4 วัน ได้บูรณาการโครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกันหลายโครงการ  ประกอบด้วยโครงการค่าอาสาพัฒนา โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการอาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โครงการฝึกอบรวมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น เป็นต้นกิจกรรมที่ทำประกอบด้วยการจัดทำบ่อเลี้ยงปลาดุขนาดเล็ก ทำแปลงปลูกผัก โรงเรือนเพาะเห็ดหอม โรงเรือนเลี้ยงพ่อ แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองเพื่อผลิตลูกไก่ให้กลุ่มนำไปเลี้ยง งานนี้ใช้จ่ายงบประมาณไปพอสมควร ส่วนหนึ่งได้จากการระดมจัดหาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพ ส่วนใหญ่มีงานทำแล้ว มีลักษณะความเป็นผู้นำสูง  กิจกรรมการออกค่ายครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง ทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน คนในหม่บ้าน อบต. หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างให้การสนับสนุนและแสดงความสนใจ  ที่จะมีส่วนร่วมในโครงการ
ต่อไปวิทยาลัย ฯ คงต้องเดินหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้อย่างเต็มกำลัง ทั้งทีมงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การจัดการด้านการตลาด การจัดการองค์ความรู้ โดยตั้งเป้าหมายในปี 2550 สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ในชุมชน จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เสริมจากกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการทำไร่เลือ่นลอย และขยายโครงการต่อไปถึงการแก้ปัญหาความยากจนในหมู่บ้าน
ผลจากการออกค่ายอาสาพัฒนาครั้งนี้ มีสมาชิกที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ต้องการให้วิทยาลัยจัดกลุ่มการเรียนรู้ลักษณะนี้กับระดับชั้น ปวส.บ้าง ซึ่งได้นำเสนอขอความเห็นชอบ กับฝ่ายบริหารของวิทยาลัยแล้ว ได้รับการอนุมัติในหลักการ เพื่อความถูกต้องขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป