เผยแพร่ผลงานวิจัย


การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย  นายณัฐวุฒิ  ศิลาโชติ

การศึกษาในครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนได้รับการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ กับหลังการได้รับการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยผู้วิจัยได้สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ จำนวน 9  เรื่อง คือ (1)ดงกล้วยไข่ (2)ก๋วยเตี๋ยวของหมูแดง (3)สวนผสมของเพชร (4)เด็กหญิงนกน้อย (5)เงินออมของโมก (6)ครอบครัวของไพลิน(7)ความห่วงใยของพ่อ (8)เมื่อพ่อเริ่มพอเพียง และ(9)ของดีศรีกำแพงแล้วนำไปทดลองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง  โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3  ขั้นตอน คือ   การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  แบบหนึ่งต่อสิบและแบบหนึ่งต่อหนึ่งร้อย  โดยทดลองกับนักเรียน  จำนวน  3 คน  9 คน และ 10 คน  ตามลำดับ  จากนั้นนำไปทดลองแบบภาคสนาม   กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2552   จำนวน  15  คน  

ผลการวิจัย พบว่า  

1.หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.40/81.83  ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2.นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.39

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษา  พบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  หลังการได้รับการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม และ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  อยู่ในระดับมาก  ดังนั้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  ดังนี้

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.ครูผู้สอนสามารถนำหนังสือที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั่วโมงปกติหรือใช้สอนซ่อมเสริม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้  จะช่วยให้การเรียนการสอนเรื่องเศรษฐศาสตร์ มีคุณภาพ เพราะว่าหนังสือได้ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า พัฒนา และพบว่า มีประสิทธิภาพแล้ว

2. หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมแล้ว  ควรมีการพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามสถานที่และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ธนาคาร สถาบันทางการเงินต่างๆ อุทยานประวัติศาสตร์ กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านหรือแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ฯลฯเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน  เป็นการสร้างความตระหนัก ในเรื่องความพอเพียง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.โรงเรียนควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  เช่น กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  กิจกรรมการออมทรัพย์กิจกรรมเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ฯลฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ สร้างความตระหนัก ในเรื่องความพอเพียงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งในปัจจุบันและอนาคต

4. ครูควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของนักเรียนและมีการกำหนดเวลาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน

5.ในการนำหนังสืออ่านเพิ่มเติมไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ครูควรศึกษาคู่มือการใช้หนังสือให้เข้าใจเสียก่อน  เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน

6. ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีโอการแสดงบทบาทในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีเพื่อให้สามารถทำงานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและควรส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นในฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มและสามารถอภิปรายร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

   ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1.ควรสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในช่วงชั้นอื่นๆให้มากขึ้น

2.ควรสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอื่นๆทุกช่วงชั้น ให้มากขึ้น

3.ควรมีการศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาอื่น หรือกลุ่มสาระอื่น โดยมีสื่อภาพการ์ตูนที่นักเรียนสามารถระบายสีต่อเติมภาพหรือทำหนังสือเล่มเล็กได้ จะกระตุ้นนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น

4.มีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกับการสอน

ด้วยวิธีอื่นกับนักเรียนชั้นอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

5.ควรมีการสร้างบทเรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ในรูปแบบของสื่ออีเล็กทรอนิกส์ (e-book)หรือสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

หมายเลขบันทึก: 413558เขียนเมื่อ 13 ธันวาคม 2010 19:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี