นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2549

การใช้นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของไทยเติบโตแบบมีเสถียรภาพและมีความยั่งยืนในระยะยาว

      จากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองได้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยในเรื่องต่างๆ คือ

 • ภาคเอกชน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจมีลดลง  ทำให้ภาคเอกชนชะลอการลงทุนออกไป
 • ภาครัฐ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 อาจมีการเบิกล่าช้าเพราะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ยังต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณาอนุมัติ
 • ภาคการค้าต่างประเทศ
  • การนำเข้า อาจจะชะลอตัวลงตามอุปสงค์ความต้องการภายในประเทศที่ชะลอตัวลงเพราะเป็นช่วงชะลอการบริโภคและการลงทุน
  • การส่งออก ไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนัก ยกเว้นมีเหตุการณ์รุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติเพราะการส่งออกของไทยขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเป็นหลัก
 • ภาคการเงิน
  • ตลาดเงิน ส่งผลกระทบไม่มากนัก ยกเว้นมีสถานการณ์รุนแรงอาจทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป
  • ตลาดทุน  หากสถานการณ์การเมืองยืดเยื้ออาจมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากตลาดทุนไปลงทุนในตลาดที่ปลอดภัยกว่า

       ความไม่สงบทางการเมืองทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจลดลงส่งผลให้ภาคเอกชนชะลอการบริโภคและการลงทุนออกไป ทำให้ภาครัฐต้องใช้นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและเติบโตด้วยความมั่นคงโดยดำเนินการผ่านแนวนโยบายดังนี้

 • นโยบายด้านการเงิน
  • การดำเนินนโยบายด้านการเงินให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ โดยใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน
  • การใช้ประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาทมาส่งเสริมให้มีการนำเข้าเพื่อการลงทุนมากขึ้น เช่น นำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
  • สนับสนุนสินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีการลงทุนเพิ่มขึ้น
 • นโยบายด้านการคลัง
  • เร่งดำเนินการโครงการลงทุนของภาครัฐ โดยเร่งการใช้จ่ายการลงทุนของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่เป็นการเร่งการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และดึงดูดนักลงทุนชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น
  • ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ภาคเอกชนได้รับทราบโครงการลงทุนในภาพรวม เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถวางแผนการลงทุนในอนาคตได้สอดคล้องกันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน
  • สิทธิประโยชน์ด้านภาษี การปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาค และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในบางอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการผลิต

        แนวโน้มการลงทุนในปี 2549

        สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดว่าแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนในปี 2549 ขยายตัวต่อเนื่องแต่จะขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปีก่อน จากประมาณการเศรษฐกิจของ สศค. ณ เดือน พฤษภาคม 2549 คาดว่าการลงทุนจะขยายตัวร้อยละ 2 ต่อปี  สาเหตุของการชะลอตัวลง เนื่องจากการใช้จ่ายภายในประเทศชะลอตัวโดยเฉพาะการลงทุนในหมวดก่อสร้างซึ่งสอดคล้องกับการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กดดันต่อการชะลอการใช้จ่ายภายในประเทศและการชะลอการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกให้ลดลงซึ่งส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจที่ตัดสินใจชะลอการลงทุน

      แม้แนวโน้มการลงทุนในปี 2549 จะขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปีก่อน แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2549 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 ต่อปี สูงขึ้นจากปีก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 4.4 ต่อปี เนื่องจากสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ มีแนวโน้มขยายตัวดี และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น

       ดังนั้นผู้เขียนมีความเห็นว่าเพื่อให้เศรษฐกิจของไทยมีการขยายตัว ภาครัฐจึงต้องใช้นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของไทยเติบโตแบบมีเสถียรภาพและมีความยั่งยืนในระยะยาวโดยใช้นโยบายด้านการเงิน และด้านการคลัง เข้ามากระตุ้นเพื่อให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้ทุกเวลา เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจดังเช่นในช่วงปี พ.ศ.2540 ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญของประเทศไทยที่จะต้องเตรียมสัญญาณเตือนทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เพื่อบอกเหตุล่วงหน้าเพื่อภาครัฐจะได้รีบป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเฉกเช่นเดียวกับในอดีต

หนังสืออ้างอิง : ประมาณการเศรษฐกิจไทย 2549    

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  www.fpo.go.th

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจการเงินความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
   อ่านแล้วนะค่ะ   เศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีได้ ภาครัฐจึงต้องใช้นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของไทยเติบโต และภาคเอกชนด้วยเหมือนกัน