กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของ สกอ. คือ กรงขังวิชาชีพครู ?

สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือถึง ...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายไชยยศ จิรเมธากร)

เรื่อง ...

 

ข้อเสนอทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบและแนวปฏิบัติในการผลิตและพัฒนานิสิตนักศึกษาครูของสถาบันอุดมศึกษานั้น

ที่ประชุมสภาคณบดีฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 มีมติเห็นควรนำเสนอ ฯพณฯ เพื่อโปรดพิจารณาทบทวน ร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เนื่องจากมีประเด็นสำคัญบางประการที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาจส่งผลต่อคุณภาพครูที่พึงประสงค์ในอนาคต ดังนี้

 


 

1. ด้านโครงสร้างหลักสูตร

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กำหนดจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต โดยให้นิสิตนักศึกษาเรียนในเนื้อหาวิชาเอก/วิชาเฉพาะสาขา ร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด

ซึ่งไม่สอดคล้องและไม่ตอบสนองต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิชาชีพครู ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบวิชาชีพครู มีคุณลักษณะที่สำคัญ นอกจาก "ความรู้ด้านเนื้อหา" อาทิ "ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียน" เป็นต้น

ดังนั้น การกำหนดให้เรียนเนื้อหาวิชาเอกมากเกินไป ย่อมส่งผลต่อจำนวนหน่วยกิตในการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพครูที่สำนักงานคุรุสภากำหนด ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

นอกจากนี้ คุรุสภาจะดำเนินการปรับสาระมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู จะกำหนดให้มีการสอนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะแยกประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามช่วงชั้น

อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับหลักสูตรครูเป็น 5+1 ปี

ดังนั้น จึงไม่สมควรกำหนดจำนวนหน่วยกิต โดยระบุในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เนื่องจากมีเกณฑ์ของ สกอ. และ คุรุสภาอยู่แล้ว

 

[ จากข้อ 1 ...

หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา 5 ปี ที่ผมเป็นคนทำ นำเข้า สกอ. ผ่านออกมาแล้ว

โครงสร้างหลักสูตร มี

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 131 หน่วยกิต (วิชาชีพครู 53 หน่วยกิต + วิชาเอก 78 หน่วยกิต)

ค. หมวดเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวมทั้งหมด 167 หน่วยกิต ]

 


 

2. ด้านการบริหารหลักสูตร

ร่าง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กำหนดให้นิสิตนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อเป็นครูสอนระดับมัธยมศึกษา จะต้องเรียนเนื้อหาวิชาเฉพาะ/วิชาเอก กับ คณะที่เกี่ยวข้อง

ส่วน คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้สอนเนื้อหาหมวดวิชาชีพครูเท่านั้น

ซึ่งไม่สอดคล้องกับมิติของการพัฒนาผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครู

เนื่องจากการพัฒนานิสิตนักศึกษาครูนั้น การเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ/วิชาเอก มิได้มุ่งให้นิสิตนักศึกษาครูมีความรู้ในเนื้อหาที่จะนำไปสอนนักเรียนเท่านั้น

แต่มิติที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การพัฒนานิสิตนักศึกษาครูให้มีทักษะ ความสามารถในการออกแบบการสอน และจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งต้องอาศัยศาสตร์ทางการศึกษา

ดังนั้น การบริหารหลักสูตรการผลิตครู จึงควรดำเนินการ โดยคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการทำงานร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กับคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน

 

[ จากข้อ 2 ...

  ณ ปัจจุบัน คณะครูมีสาขาวิชาที่ขอประสานความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ เช่น เอกฟิสิกส์ เอกเคมี เอกชีววิทยา ฯ  คณะมนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯ คณะเกษตรฯ เช่น เอกเกษตรกรรม ฯ

คณะครู ไม่ได้สอนเองทั้งหมด แต่ถือเป็นแกนหลักในการฝึกวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาครู ]

 


 

 

3. ด้านกระบวนการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

เพื่อให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการครูที่มีคุณภาพ ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาครุศาตร์/ศึกษาศาสตร์ อาทิ ...

คุรุสภา ในฐานะเป็นผู้กำกับ ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะผู้ใช้ครู

และ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตครู

 

[ จากข้อ 3 ...

  มหาวิทยาลัยของผม มองไม่เห็นในเรื่องนี้ เลือกใช้กรอบ TQF ตามที่ สกอ. กำหนดทั้งหมด ทำให้มีปัญหาในการนำเข้าสู่สภาฯ อย่างมาก เพราะผู้ทรงคุณวุฒิก็ไม่เข้าใจวิชาชีพครู แต่ดันทะลึ่งไปใช้กรอบสาขาวิชาชีพอื่นมาเป็นเกณฑ์ เวรกรรม อธิการฯ แร๊บโย่ ๆ

ซ้ำซ้อนกันไปหมด ปัญหาจึงเกิดตามมามากมาย  ]

 


 

ลงชื่อ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

[ ประธานฯ น่ะ อาจารย์ผมเอง สอนผมตอน ป.ตรี ;)

ตอนนี้เป็นคณบดีคณะครู อยู่มหาวิทยาลัยพระองค์ดำ ]

 


 

ถึงแม้หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา 5 ปี จะผ่าน สกอ. เป็นหลักสูตรใหม่ หลักสูตรแรกของคณะ และของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น คงต้องรอผลส่งไปยังคุรุสภาต่อไป (ตามกรอบ TQF)

เพียงแต่ว่า ก็ยังคงต้องมีการแก้ไขต่อไป เพราะจะยังไงล่ะ

จะต้องปรับเป็น เอกเดี่ยว เอกคู่ หรือ เอก-โท

หาความแน่นอน และแน่ชัดยังไม่ได้

ว่าง ๆ จะมาเล่าให้ฟังในปัญหาของวิชาชีพครูให้ฟังต่อไปนะครับ

 

กัลยาณมิตรแสดงความคิดเห็นต่อยอดเพิ่มเติมได้นะครับ ;)

 

บุญรักษา ทุกท่าน ;)

 


 

แหล่งข้อมูล

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อสงสัยของคนขวางโลกความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่านบางทีกรอบก็ไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงในมหาวิทยาลัยนะครับ ที่น่าเป็นห่วงคือคุรุสภา ได้ดูแลและช่วยคุณครูมากแค่ไหน แต่ผมชอบตรงนี้จังเลย

ฮามาก แต่ดันทะลึ่งไปใช้กรอบสาขาวิชาชีพอื่นมาเป็นเกณฑ์ เวรกรรม อธิการฯ แร๊บโย่ ๆ

เขียนเมื่อ 

ขอใช้คำว่า เวรกรรม.. ต่อ(จากครูตัวจริง)

คุณครูทุกวันนี้ หายากจะตายไป

เจอกรอบแกรบ....อะไรนี่เข้าไปอีก

เด็กๆไม่คิดจะเป็นครูกันแล้ว

ครูเก่าๆ แก่ๆ ก็พากันลาออก หนีกรอบมาตรฐาน..หมด

เลือกจะเป็นครู สอบมาตรฐานวิชาชีพไม่ได้... ก็รอไปก่อน

เด็กน้อยๆ ไม่มีครูสอน ก็รอกันไปอีก...กรรมใครล่ะ???

เขียนเมื่อ 

ก๊อกๆ ๆ ตื่นรึยังคะ อ.เสือ ;)  มาอ่านบันทึกจริงจัง ... ก็เห็นจริงจังเกิ๊น เกิน มาตลอดมิใช่รึเจ้า บ่นมาได้ตลอดเล้ยจริงๆ แต่ก็เห็นอยู่ในกรงขังมา อีกแป๊บเดียวก็จะเกษียณแล้ว ไงก็ส่งกำลังใจแล้วกันนะคะ แร๊บโย่ๆๆๆ ชอบเหมือนท่านพี่ขาหญ่าย ๕ ๕  ;)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ท่านอาจารย์แร๊บโย่ ขจิต ฝอยทอง อิ อิ ;)

นอกจากกรอบไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้ว ยังไม่สอดคล้องกับท้องถิ่น ชุมชน และสถานการณ์จริงอีกต่างหาก

เหมือนคนนั่งคิดอยู่ที่กระทรวงฯ แล้วดันมาเขียนหลักสูตรไปยังโรงเรียนทุกแห่ง อ้างคำว่า "มาตรฐาน"

แร๊บโย่จริง ๆ ;)

เขียนเมื่อ 

กรอบมาตรฐานมันถูกตีกรอบไว้มากมาย เพื่อความเป็นวิชาชีพชั้นสูงครับ คุณ ครู ป.1 ;)

บางทีกรอบดีในหลาย ๆ ประเด็น แต่ผู้ผลิต ผู้ใช้ ผู้ตรวจสอบ ไม่ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มันถึงได้มึนหัวกันอยู่ทั้งวงการการศึกษาไทย

คุณภาพนักศึกษาครูต่ำลง ปฎิรูปการศึกษาล้มเหลวไม่เป็นท่า

เวรกรรมจริง ๆ ด้วย 55

ขอบคุณครับ ;)

เขียนเมื่อ 

แฮะ แฮะ เกือบตื่นแล้วครับ คุณ poo ...

แหมอีกนานกว่าจะเกษียณ ท่านอาจารย์แร๊บโย่เกษียณเมื่อไหร่ ผมก็เกษียณตามอ่ะแหละ 555

จริงจัง แต่ไม่จิงโจ้ครับ ;)

เขียนเมื่อ 

หัวอกเดียวกันค่ะ

ถูกตีกรอบให้ขังตัวเองอยู่ภายใน

โลกภายนอกก้าวไกลไปถึงไหนๆแล้ว

แต่โลกของคนที่จะเป็นครูยังถูกปิดกั้นให้คับแคบนะคะ

เขียนเมื่อ 

แวะเข้ามาต้อนรับ อาจารย์ naree suwan ที่อยู่ในกรงขังเดียวกันครับ ;)

กรอบคิด ควรอยู่ตามสภาพความเป็นจริงและธรรมชาติที่มีอยู่

ไม่ควรหาหลักการฝรั่ง ๆ มาจับมากเกินไป

ขอบคุณครับอาจารย์ ;)

เกิดเป็นคนต้องตอบแทนบุณคุณแผ่นดิน
IP: xxx.7.159.11
เขียนเมื่อ 

ผมว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคลมากกว่า และความเห็นของครูที่มีความคิด แคบ คิดเล่น นะครับ สพฐ. มีทั้ง มาตรฐาน มีทั้งตัวบ่งชี้ มากมายเต็มตัวไปหมด แต่ครูอุดมศึกษามีแต่มาตรฐาน บ่นกันจัง เลย กรอบ ก็คือกรอบ แต่ก็คิดนอกกรอบได้ แต่แต่เขากำลังให้การศึกษาของเรา อยู่กับร่องอยู่กับรอย นะครับ นี่คือความเห็นของคนที่ทำอาชีพครู ในอุดมศึกษา

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ สำหรับความคิดเห็นของท่าน เกิดเป็นคนต้องตอบแทนบุณคุณแผ่นดิน ;)