ขอต้อนรับนักศึกษาสู่การเรียนการสอนวิชาการพัฒนาองค์การ

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้

๑. Course Syllabus

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/od1.PDF

๒.แนวการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/od2.pdf

   รูปแบบการเขัยนรายงาน

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/reportform.pdf

  หนังสือประกอบการสอน

๓.เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง "แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ"

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/od3.pdf

๔.เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง "แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ"

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/od4.pdf

๕.เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง "การวางแผนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ"

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/od5.pdf

๖. เอกสารประกอบการบรรยาย

เรืื่อง "เทคนิคการใช้เครื่องมือสอดแทรกเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ"

๗. บทความ เรื่อง "การพัฒนาองค์การ: แนวคิดและกระบวนการ" โดย อ.ดร.ยงยุทธ ยศยิ่งยง

http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/odj.pdf

๘. ตัวอย่างแนวข้อสอบปลายภาค ๑/๒๕๕๓

 http://gotoknow.org/file/kiratiacademy/odex.pdf