สืบเนื่องการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ปฏิญญาชะอำ – หัวหิน รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น ที่คนไทยกับมิตรประเทศ ต้องผลักดันให้เกิด ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN )ขึ้น
 
จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา (Sister School) ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เพื่อดำเนินการผลักดันให้คนไทยทุกคนสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จึงได้มีประชุมพร้อมกับโรงเรียนเครือข่าย ในการจัดเตรียมหลักสูตรอาเซียนศึกษา การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคม ที่เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสอนภาษาอาเซียน เพิ่มอีก 1 ภาษา ซึ่งเป็นภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับครู นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจเจตคติที่ดี และเตรียมความพร้อมเยาวชน ในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะมีขึ้นในปี 2558
 
โดยศูนย์อาเซียนศึกษา ของจังหวัดพิษณุโลก มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา ระดับละ 9 โรง
 
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียน(ระดับมัธยม)หนึ่งในเครือข่าย รับผิดชอบโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและสังคมศึกษา ได้ส่งตัวแทนเข้าประชุมปรึกษาหารือและดำเนินกิจกรรมร่วม

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ทางโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม(Sister School)ได้จัดกิจกรรม ASEAN Day ตามโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน(Spirit of ASEAN) เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง“ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) และการประกวดโครงงานอาหารอาเซียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและโรงเรียนเครือข่าย เฉพาะระดับมัธยมศึกษา 9 โรง ณ หอประชุมจักรกฤษณ์ นาคะรัต และห้องประชุมอเนกประสงค์ อันประกอบด้วย โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ท่าทองพิทยาคม ดอนทองวิทยา วังน้ำคู้ศึกษา เฉลิมขวัญสตรี พุทธชินราช จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ่านกร้อง และ บ้านกร่างวิทยาคม

 

รายละเอียดการแข่งขัน ASEAN Day
1.  การตอบปัญหาความรู้เรื่อง “ประชาคมอาเซียน” ASEAN Community (ภาษาไทย    และภาษาอังกฤษ)
2.  การประกวดโครงงานอาหารอาเซียน ASEAN Food Project (ภาษาอังกฤษ)
3.  กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง” ประชาคมอาเซียน”
ข้อที่ 1และ2 กำหนดนักเรียน ระดับม.ต้น กลุ่มละสาม รวมเป็นเก้าคน คุณครูที่ร่วมดูแล มีสี่ท่านคือ คุณครู ผสมพร ประจันตะเสน คุณครูสุจินต์ ศักดิ์นิติจารุชัย คุณครูศิริกร เมฆาจิรพล และครูกาญจนา สุวรรณเจริญ (ครูกาญเองค่ะ)

 

โครงงานอาหารอาเซียนที่ทางโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ส่งประกวดคืออาหารของประเทศอินโดนีเซีย(จับฉลากได้)มีชื่อว่า กาโด้ กาโด้ (Gado Gado) ลักษณะคล้ายน้ำจิ้มหมูสะเต๊ะ ส่วนประกอบก็มี กระเทียม กะปิ น้ำตาลปี๊บ น้ำกะทิ ถั่วลิสงคั่ว และน้ำมะขาม ทั้งครูและเด็กก็ ลองผิด ลองถูกเพราะไม่เคยแม้แต่จะได้ยินชื่อเลย รสชาติออกมาคิดว่าอร่อยใช้ได้เหมือนกัน กาโด้ กาโด้ จะรับประทานกับผักลวก หรือใช้เป็นน้ำสลัดก็ได้ ตามใจชอบ

ถึงแม้ว่าโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมจะได้รับรางวัลชมเชยในการตอบปัญหาความรู้เรื่อง”ประชาคมอาเซียน” (กิจกรรมประกวดโครงงานยังไม่ได้ตัดสิน) ในฐานะครู ซึ่งรู้สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ... ก็เข้าใจได้

แต่สิ่งหนึ่งที่นักเรียนได้รับคือประสบการณ์แปลกใหม่ภายนอกโรงเรียน การได้เรียนรู้การมีส่วนร่วม ความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถึงอย่างไรก็ถือว่าประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ คุ้มค่าอย่างที่สุดแล้ว...

บันทึกโดย:ครูกาญจนา

ขอบคุณข้อมูลบางส่วน:จากอินเทอร์เน็ต

ขอบคุณคุณครูและนักเรียน ที่มีส่วนทำให้กิจกรรมลุล่วงด้วยดี