หัวใจชายหนุ่ม

หัวใจชายหนุ่ม

 

                                  เรื่องหัวใจชายหนุ่ม

สาระที่ ๕  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด :   สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้

     ๑.     วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น

     ๒.    วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

     ๓.    วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

     ๔.    สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

สาระการเรียนรู้

     ๑.     การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีเรื่องหัวใจชายหนุ่มตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น

     ๒.    การวิจารณ์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเรื่องหัวใจชายหนุ่มเชื่อมโยงกับการเรียนทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

     ๓.    การวิเคราะห์และประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีเรื่องหัวใจชายหนุ่มในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

     ๔.    การสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีเรื่องหัวใจชายหนุ่มเพื่อไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

        การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องหัวใจชายหนุ่ม

สาระสำคัญ

        หัวใจชายหนุ่มเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงใช้นามปากกาว่า "รามจิตติ" เพื่อพระราชทานตีพิมพ์ในหนังสือดุสิตสมิตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔  ลักษณะการพระราชนิพนธ์เป็นนวนิยายร้อยแก้วในรูปแบบจดหมาย  ทรงสร้างตัวละครเป็นชายหนุ่ม(นักเรียนนอก) เป็นผู้ถ่ายทอดแนวคิดที่เห็นว่าสังคมไทยยังล้าหลังตะวันตกในหลายๆ เรื่อง เช่น ประเพณีการคลุมถุงชน  การแต่งกาย  การประพฤติปฏิบัติตัวของหนุ่มสาว  จนได้รับบทเรียนจากการดำเนินชีวิตจึงได้ปรับเปลี่ยนความคิด

แก่นของเรื่อง

       การรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและรู้จักเลือกวัฒนธรรมตะวันตกมาปรับใช้ให้เหมาะสม

คุณค่าของเรื่อง

        ๑.  ด้านเนื้อเรื่อง  หัวใจชายหนุ่มเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถในงานพระราชนิพนธ์  มีแก่นเรื่องชัดเจน   น่าอ่าน  น่าติดตาม  สนุกด้วยลีลาและโวหารอันเฉียบคม  แฝงพระอารมณ์ขัน เช่น การแต่งกายของกิมเน้ยที่แต่งตัวดีแต่มีเครื่องเพชรมากเกินไป

       ๒. ด้านความคิด  เรื่องหัวใจชายหนุ่มมุ่งเสนอให้ผู้อ่านเห็นว่า นักเรียนนอกในสมัยนั้นเป็นผู้นำ "แฟแช่น" อย่างสุดโต่ง เมื่อปฏิบัติไปแล้วผิดพลาดก็ค้นพบตัวเองว่าต้องหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม  ทำให้ได้คิดว่า  เราควรรับและปรับใช้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

       ๓. ด้านความรู้  เรื่องหัวใจชายหนุ่มแสดงให้เห็นวัฒนธรรมการแต่งกายที่เริ่มไว้ผมยาว  ค่อยๆ เลิกนุ่งโจงกระเบน หันมานุ่งผ้าซิ่น   การแสดงละครที่ใช้ชายจริงหญิงแท้  การใช้คำทับศัพท์และสำนวนต่างประเทศเพื่อแสดงความเป็นนักเรียนนอกของคนในสมัยนั้น 

แนวคิด

         หัวใจชายหนุ่มมีเนื้อหาแสดงให้เห็นการรับวัฒนธรรมตะวันตกในสังคมไทย  โดยนำเสนอผ่านชีวิตของหนุ่มนักเรียนอกที่เพิ่งจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ  มีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นและสภาพสังคมไทยในขณะนั้น

หัวใจชายหนุ่ม  หมายถึง ความรู้สึก  ความคิด  ทัศนะและอารมณ์ของคนวัยหนุ่ม  เมื่อ ผ่านพ้นวัยนี้ไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

สิ่งที่ควรปฏิบัติและศึกษาเพิ่มเติม

     ๑.  การสรุปเรื่องหัวใจชายหนุ่มจากจดหมายทั้ง ๑๘ ฉบับ

     ๒.  สังเกตรูปแบบการเขียนจดหมาย การใช้คำขึ้นต้น,คำลงท้ายของจดหมายและรวบรวมนวนิยายที่เขียนในรูปแบบจดหมาย

     ๓.  เมืองดุสิตธานีและหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต

     ๔.  การวิเคราะห์ทัศนคติของนายประพันธ์ที่มีต่อสังคมไทยในด้านการประกอบอาชีพ  การแต่งกาย  สถาบันครอบครัว และการประพฤติปฏิบัติตัวของหนุ่มสาว

     ๕.  รวบรวมคำทับศัพท์และสำนวนต่างประเทศๆ จากเรื่องหัวใจชายหนุ่ม

     ๖.  ศึกษาเปรียบเทียบการรับวัฒนธรรมต่างชาติของหนุ่มสาวจากเรื่องหัวใจชายหนุ่มกับหนุ่มสาวในยุคปัจจุบัน 

     ๗.  เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และตั้งชื่อบทความให้น่าสนใจ  เช่น เอกลักษณ์ไทยคือหัวใจของชาติ

     ๘.  เขียนจดหมายส่วนตัวถึงเพื่อน เล่าประสบการณ์การเรียน, การทำงานร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนและแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์  

แบบทดสอบ

คำสั่ง   นักเรียนเลือกตอบข้อที่คิดว่าถูกต้องมากที่สุดเพียงข้อเดียว

๑.   เรื่องหัวใจชายหนุ่มเป็นงานเขียนประเภทใด

                ก.   จดหมายเหตุ              

                ข.   นวนิยาย

                ค.   เรื่องสั้น                                                  

                ง.   เรื่องเล่า

๒.  เรื่องหัวใจชายหนุ่มพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์เล่มใด

                 ก.   ลักวิทยา                                          

                 ข.   ดุสิตสมิต                                               

                 ค.   วิทยาจารย์                                           

                 ง.   บางกอกรีคอเดอร์

๓.   ผู้ใดประพันธ์เรื่องหัวใจชายหนุ่ม  

                ก.   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

                ข.   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                ค.   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

                ง.    พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

๔.   “ชายหนุ่ม” ในจินตนาการของผู้ประพันธ์  มีลักษณะเด่นอย่างไร 

                ก.   หนุ่มนักเรียนนอกที่คลั่งไคล้วัฒนธรรมตะวันตก

                ข.   หนุ่มนักเรียนนอกที่มียึดมั่นในความคิดเป็นตัวเองสูง

                ค.   หนุ่มนักเรียนนอกที่คลั่งไคล้วัฒนธรรมตะวันตกและคบคนที่เปลือกนอก

                ง.   หนุ่มนักเรียนนอกที่คลั่งไคล้วัฒนธรรมตะวันตกจนขาดความเป็นตัวของตัวเอง

๕.  ข้อใดใช้คำว่า “ศิวิไลซ์” ได้ถูกต้อง

                ก.    น้องฉันชอบทำตัวศิวิไลซ์  อะไรก็ไม่ทำ

                ข.    วิภาปฏิเสธความศิวิไลซ์โดยสิ้นเชิง

                ค.    วิธานเขาแต่งตัวได้ศิวิไลซ์มาก

                ง.    บ้านนี้ตกแต่งได้ศิวิไลซ์จริง ๆ

๖.   การแต่งงานโดยที่หนุ่มสาวไม่เต็มใจหรือไม่ยินยอม ตรงกับสำนวนไทยว่าอย่างไร

                ก.   คลุมถุงชน                                              

                ข.   ขมิ้นกับปูน                                     

                ค.   กิ่งทองใบหยก                                   

                ง.    บุพเพสันนิวาส

๗.   “ในส่วนที่หล่อนกับฉันจะกลับดีกันใหม่นั้น  ไม่แลเห็นหนทางที่จะเป็นไปได้  และผลที่จะได้ก็จะมีแต่ความร้อนใจไร้สุขด้วยกันทั้งคู่”

           จากข้อความนี้ ผู้พูดมีความคิดเกี่ยวกับชีวิตคู่ของเขาเป็นอย่างไร

              ก.      เขาสองคนไม่สามารถคืนดีกันได้

              ข.      เขาสองคนเป็นคู่สามีภรรยาที่ไม่เหมาะสม

              ค.      เขาสองคนอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะทั้งสองเป็นคนใจร้อน

              ง.      เขาสองคน ถ้าต้องอยู่ด้วยกันแล้วต้องทะเลาะกันตลอดเวลา

 ๘.   “การที่แม่อุไรได้ผัวใหม่เป็นเนื้อเป็นตัวเสียแล้วเช่นนี้   ทำให้ฉันเองรู้สึกสิ้นความตะขิดตะขวงห่วงใย”  ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า  ผู้พูดมีความรู้สึกอย่างไร  

                ก.   เข้าใจ                                              

                ข.    หมดห่วง

                ค.   ไม่อับอายแล้ว                                       

                ง.    หมดความกังวลใจ                                   

  ๙.  ข้อใดคือสาระสำคัญของเรื่อง

                ก.   เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของหนุ่มนักเรียนนอก

                ข.   เรื่องราวการศึกษาในต่างประเทศของหนุ่มนักเรียนนอก

                ค.   เรื่องราวในชีวิตประจำวันที่น่าสนใจของหนุ่มนักเรียนนอก

                ง.   เรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ต่างๆ ของหนุ่มนักเรียนนอก

   ๑๐. ข้อใดคือข้อคิดสำคัญจากเรื่องหัวใจชายหนุ่ม

                ก.   ความรู้สึกที่ทันสมัยของตัวละครเด่น

                ข.   ความคิดแก้ปัญหาระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่

                ค.   ความคิดที่ขัดแย้งระหว่างค่านิยมเก่ากับค่านิยมใหม่

                ง.   สภาพสังคมและค่านิยมที่มีความแตกต่างของคนในสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูโรจน์รัตน์

คำสำคัญ (Tags)#หัวใจชายหนุ่ม

หมายเลขบันทึก: 385251, เขียน: 16 Aug 2010 @ 11:59 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:24 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

เฟิร์น
IP: xxx.207.158.240
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ช่วยหนูได้เยอะเลย

ณัฐวศา
IP: xxx.89.218.95
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 

IP: xxx.89.218.95
เขียนเมื่อ 

ช่วยอะไรค่ะ

 

IP: xxx.89.218.95
เขียนเมื่อ 

ตอบด้วย

ณัฐวศา
IP: xxx.89.218.95
เขียนเมื่อ 

ได้ยินไม

IP: xxx.89.218.95
เขียนเมื่อ 

คณุ

 

jannie
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆเลยนะคะ

ไม่มีเฉลยหรอ

เกษราภรณ์ ใจกว้าง
IP: xxx.49.4.249
เขียนเมื่อ 

การใช้ภาษาในเรื่องนี้เป็นอย่างไร ค่ะ