จุดเด่นของโรงเรียน            

1.  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นระเบียบ  สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  และปลอดภัย  มีการปรับภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้            

2.  มีอาคารสถานที่   อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องส่งเสริมการเรียน  ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ทั้งในและนอกเวลาเรียน  เช่น  ห้องสมุด   ห้องดนตรีสากล  ห้องนาฏศิลป์  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ห้องจริยธรรม  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์  ห้องพลศึกษา  ห้องงานบ้าน  ห้องลูกเสือ  ห้องแนะแนว  ห้องภาษาไทย   ห้องมัลติมีเดียร์  ฯลฯ

3.      นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้

4.      นักเรียนมีความสามารถและความเป็นเลิศด้าน  ดนตรี – นาฏศิลป์   กีฬา  และ ศิลปะ

5.      บุคลากรมีภาวะผู้นำสูง   และมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย

6.      มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและการปฏิบัติ

7.      มีคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ทั้งแผนปฏิบัติการ  ธรรมนูญโรงเรียน  ทำให้การทำงานมีระบบมองเห็นโครงสร้างงานที่ชัดเจน  ง่ายต่อการดำเนินงาน  ทำให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง           

8.    โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี   ทั้งในเรื่องวิทยากรท้องถิ่น    การบริการตรวจสุขภาพ  การระดมทุนทรัพย์โดยการทอดผ้าป่าการศึกษา   การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนฯลฯ