การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง

หลักการและเหตุผล 

จากการสำรวจในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ปรากฏว่ามีนักเรียนจำนวน  ๒๓  คน  ยังอ่านเขียนภาษาไทยได้ไม่คล่อง  เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้ให้เป็นคนดี  เก่ง  และสามารถดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขจึงได้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมภาษาไทยขึ้น  

วัตถุประสงค์

                การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังต่อไปนี้                  

๑.      เพื่อซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก  เขียนไม่คล่อง             

๒.    เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้การอ่านก่อนการพัฒนากับหลังการพัฒนา

๓.  เพื่อให้นักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก  เขียนไม่คล่อง  มีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น             

วิธีการดำเนินการ

การสอนซ่อมเสริมภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    ดำเนินการโดยฝึกให้นักเรียนอ่านคำที่นักเรียนมีประสบการณ์หรือคำที่นักเรียนมักคุ้น  โดยเริ่มจากคำง่ายๆ ไปสู่คำที่ฝึกอ่านยากตามลำดับไป  โดยให้นักเรียนฝึกอ่านบ่อยๆ มีครูคอยให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด   ฝึกโดยใช้ตารางการฝึกจนกระทั่งนักเรียนสามารถอ่านข้อความ  หรือนิทานได้วิธีการนี้จะช่วยให้นักเรียนฝึกอ่านได้ดีขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑.  นักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก  เขียนไม่คล่องมีทักษะในการอ่าน  เขียนได้ถูกต้อง            

๒.  เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้การอ่านก่อนการพัฒนากับหลังการพัฒนา          

มีการพัฒนาขึ้น

๓.  นักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก  เขียนไม่คล่อง  มีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น