นอกจากการทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน แล้วผลการวิจัยก็เป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลการวิจัยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบการสอน(instructional system Design) การออกแบบหน้าจอ (screen Design) ด้านปฏิสัมพันธ์(interaction) ด้านมัลติมีเดีย(Multimedia ) การเสริมแรง (rainfourcement)การให้ผลย้อนกลับ (feedback) สามารถนำผลการวิจัยมาสู่การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

         จากผลงานวิจัยต่างๆ มีงานวิจัยหลายเรื่องน่าสนใจ เรามาลองศึกษากันดีกว่าว่างานวิจัยเหล่านี้มีแนวคิดอะไรที่น่าสนใจมาสู่การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้บ้าง