วิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

อ.หนึ่ง
  ผลการวิจัยกับการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

         นอกจากการทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน แล้วผลการวิจัยก็เป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลการวิจัยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบการสอน(instructional system Design) การออกแบบหน้าจอ (screen Design) ด้านปฏิสัมพันธ์(interaction) ด้านมัลติมีเดีย(Multimedia ) การเสริมแรง (rainfourcement)การให้ผลย้อนกลับ (feedback) สามารถนำผลการวิจัยมาสู่การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

         จากผลงานวิจัยต่างๆ มีงานวิจัยหลายเรื่องน่าสนใจ เรามาลองศึกษากันดีกว่าว่างานวิจัยเหล่านี้มีแนวคิดอะไรที่น่าสนใจมาสู่การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้บ้าง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุจโรจน์ แก้วอุไร

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#งานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 37807, เขียน: 08 Jul 2006 @ 14:51, แก้ไข, 23 Jun 2012 @ 18:07, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 33, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (33)

ยิ่งมณี
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 08 Jul 2006 @ 14:53

A model for a CAI learning system

พิกุลทอง
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 08 Jul 2006 @ 14:58
เข้าไปศึกษางานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของต่างประเทศ มีความสนใจที่จะศึกษางานวิจัย เรื่อง  A system for graphical communication in a CAI context   

เข้าไปศึกษางานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของต่างประเทศ มีความสนใจที่จะศึกษางานวิจัย เรื่อง ระบบการเขียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน authoring sysyem for computer assisted intruuction _ files

 ส่งหัวข้องานวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง APL in CAI : simulation of stochastis processes in science teaching

จยุตต์
เขียนเมื่อ 08 Jul 2006 @ 15:53
เข้าไปศึกษางานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของต่างประเทศ เรื่อง A CAI course of exercises in numerical analysis.
chaiwong
เขียนเมื่อ 08 Jul 2006 @ 16:50

A View of the Research on the

Efficacy of CAI

โดย Michael S. Jenks

พิษณุ ไชยวงษ์ 48071545

 
ศึกษางานวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ของต่างประเทศ    เรื่อง     The cai has invaded  Georgia state  university

ชื่องานวิจัยของต่างประเทศ
เรื่อง Current Trend in Computer-Assiisted Instructiion

นพรัตน์
เขียนเมื่อ 08 Jul 2006 @ 17:19

 ชื่องานวิจัยต่างประเทศ
เรื่อง

A stochastic CAI model for assisting in the design of football strategy

จารุวรรณ
เขียนเมื่อ 08 Jul 2006 @ 17:57
CAI programs at the University of Minnesota
Reports: CAI at the National Technical Institute for the Deaf
จารุวรรณ
เขียนเมื่อ 08 Jul 2006 @ 18:16
Mathematical formula editor for CAI
....
เขียนเมื่อ 08 Jul 2006 @ 18:31
Problem solving grammars as formal tools for intelligent CAI
น้องนิว
IP: xxx.29.37.21
เขียนเมื่อ 08 Jul 2006 @ 23:43

ได้เห็นพัฒนาการในการเรียนการสอนของดร.รุจโรจน์แล้วรู้สึกปลื้มใจแทนรุ่นน้องของหนูนะคะ..ขอบคุณที่ทำให้รุ่นน้องของหนูมีความรู้-ความสามารถ...

สมัยที่หนูเรียน..แทบจะเรียกได้ว่ายังไม่ค่อยกว้างในส่วนของมุมมองงานวิจัยของต่างประเทศ  แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการให้ศึกษาหาความรู้ในงานวิจัยของต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก..ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นมุมมองที่มีความสำคัญมากคะ  เพราะการสร้าง CAI  หรือ E-learning จะต้องมองในมุมมองของต่างประเทศด้วย  เพื่อที่เราจะได้เห็นว่าเค้ามอง CAI หรือ E-learning  อย่างไรหรือมีกระบวนการในการพัฒนาต่อไปอย่างไรในอนาคต

น้องนิว

เทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต
IP: xxx.113.45.101
เขียนเมื่อ 09 Jul 2006 @ 13:55

หัวเรื่องวิจัยต่างประเทศที่ศึกษาค้นคว้า 

Dynamic response:real-time adaptation for music emotion

Authors:Steven R 

            Livingstone

            Andrew R. Brown

The University of Queensland,St Lucia,QLD,Auatralia

กัญญานาถ บุญชื่น
IP: xxx.25.23.252
เขียนเมื่อ 09 Jul 2006 @ 17:13

ขอส่งหัวข้องานวิจัยที่สนใจ(ภาษาอังกฤษ) เรื่อง

"Effect of Computer-Assicited-Instruction On Different Learners " by Dr.Patrick L.Traynor

university of Carifonia,Riverside

นายปราโมทย์ บุญชื่น
IP: xxx.25.23.252
เขียนเมื่อ 09 Jul 2006 @ 17:49

ขอส่งหัวข้องานวิจัยที่สนใจ(ภาษาอังกฤษ) เรื่อง "Helping Poor readers:A Case Study of a computer Assisted Instruction Reading Tutorial"by Janna M.Crews

University of Arizona

นิฤมล มิ่งประเสริฐ
IP: xxx.172.106.142
เขียนเมื่อ 09 Jul 2006 @ 20:00
  หัวข้องานวิจัยต่างประเทศที่ศึกษาค้นคว้าเรื่อง  A CAI system based on modifications to York/APL
ชัยฤกษ์
เขียนเมื่อ 12 Jul 2006 @ 10:14
สนใจศึกษางานวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของต่างประเทศ เรื่อง "A Study of the effects of computer-assisted instruction and teacher instruction on achievement in mathematics" โดย Rinaldi, Iris Lillian , M.A., Eastern Michigan UniverSity ปี 1997

สนใจศึกษางานวิจัยของต่างประเทศที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Principles and methodology for computer-assisted instruction (cai) design โดย Janna Margarette Crews, Jay F. Nunamaker

สุเนตร เสาร์เงิน
IP: xxx.114.124.90
เขียนเมื่อ 12 Jul 2006 @ 16:04

ส่งหัวข้องานวิจัยต่างประเทศที่น่าสนใจเกี่ยวกับ cai
เรื่อง "Problem areas in estimating cost of computer-assisted Instruction"

ส่งหัวข้อ งานวิจัยต่างประเทศที่สนใจ เรื่อง...

"COMES: a CAI system oriented to programming languages "

.
เขียนเมื่อ 15 Jul 2006 @ 15:10
jeabjang
เขียนเมื่อ 15 Jul 2006 @ 15:54
   Project Solo: a statement of position regarding CAI and creativity
วนิดา
เขียนเมื่อ 15 Jul 2006 @ 16:28

ส่งหัวข้องานวิจัยต่างประเทศค่ะ...

"A Functional Model of Instructional Programs"

หงษ์ทอง
เขียนเมื่อ 15 Jul 2006 @ 16:50

หัวข้องานวิจัยต่างประเทศที่สนใจ  คือ เรื่อง

A Student Agent In a CAI System

นพชัย รุ่งรดี
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 23 Jul 2006 @ 16:05

::ส่งหัวข้องานวิจัยต่างประเทศครับ ::

"The Use of Multimedia and Computer Assisted Instruction in the field of German as a second Language"

วันธนี จันทร์เอี่ยม
IP: xxx.113.45.198
เขียนเมื่อ 25 Jul 2006 @ 05:11
Cultural Relevance and Computer-Assisted Instruction.
ชิดตะวัน เอี่ยมเจริญจิตต์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 29 Jul 2006 @ 09:52

           # ส่งหัวข้องานวิจัยต่างประเทศที่สนใจ #

            Putting CAI to Work for User Service

นายธนโชค จันทร์สูง
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 29 Jul 2006 @ 09:57
หัวข้องานวิจัยต่างประเทศที่น่าสนใจ
"Using CAI to teach introductory computer programming"
พรพรรณ ทองอยู่
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 29 Jul 2006 @ 09:59

***ส่งหัวข้องานวิจัย***

Computer-assisted Instruction : Specification of attributes for CAI Programs and programmers. 

ปริญญาภรณื ทับบุญมี
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 05 Aug 2006 @ 14:04

Effect of Computer-Assisted Instruction (CAI) on Reading Achievement : A Meta-Analysis