วันหยุดวันนี้เรานำหนังสือ ชื่อว่า The Spirits Of Yellow Leaves เขียนโดย Hugo Adolf Bernatzik with the collaboration of Emmy Bernatzik มาอ่าน หนังสือเล่มนี้เคยพิมพ์เมื่อ ค.ศ.1938 , 1951 , 1958 หนังสือเดินทางไกลจากฝรั่งเศสมาอยู่กับเราโดย ดร.ยุวดี บุตรไวยวุฒิ และ ศ.มาร์เซล นำมามอบให้คราวเมื่อท่านเดินทางมาที่ จ.น่าน ระหว่าง 12 กรกฏาคม 2547 - 10 สิงหาคม 2547 เพื่อมาเก็บข้อมูลสนามที่ จ.น่าน และ จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ท่านไปพบกับคุณบุญเสริม สาตราภัย ผู้เคยร่วมคณะสยามสมาคม มาที่ จ.น่าน พ.ศ.2505 - 2506 และนำไปเขียนลงหนังสือพิมพ์จนได้รับรางวัลระดับชาติในยุคนั้นข้อมูลที่รับจากคุณบุญเสริม ท่านก็แบ่งปันให้อีก 

                             เรานึกทบทวนประมวลความรู้ที่ผ่านมา มีทั้งชาวต่างประเทศ และมีชาวไทยมุ่งหวังด้วยเจตนาดีจะช่วยเหลือชนเผ่นตองเหลือง ส่วนราชการต่าง ๆ ก็ทำกันไป มีการายงานไปตามวิถีราชการ แบบที่เข้าใจกัน ส่วนที่ตั้งใจและต้องการทำงานตามความจริง แต่ไม่สามารถสื่อสารความจริง เกี่ยวด้วยข้อจำกัดระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้ บ่อยครั้งพอที่จะตั้งหลักได้กลับต้องถูกโยกย้ายไป เพื่อให้เจริญก้าวหน้า ผู้มาอยู่แทนกลับไม่สานต่อ เพราะเกรงว่าจะไม่มีผลงาน จะถูกมองว่าไม่มีความคิดริเริ่ม การพัฒนาในชนบทห่างไกลทั่วไทย จะเป็นแบบนี้อยู่เสมอ

                              พี่น้องชนเผ่าตองเหลืองชาวน่าน ณ ต้นเดือนกรกฏาคม 2549  มีความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เพราะหลายท่านได้ข้อมูลจากการศึกษาทั้งในประเทศ และทั้งจากต่างประเทศ ยิ่งความนั้นเมื่อต้นเดือน มีนาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับทราบทางโทรสารจากต่างแดนด้วยแล้ว ต้องขอบพระคุณกัลยาณมิตรจากแดนไกล   ที่ห่วงใยมีโทรสารทูลถวายข้อมูลความจริงด้วยถ้อยคำ ขอพึ่งพระบารมี 

                               ขอขอบพระคุณ ดร.สุวัฒน์ - อ.มาลินี โชคสุวัฒนสกุล อดีต ผวจ.น่าน แม้เกษียณอายุราชการยังห่วงใยไปมาหาสู่ และ ยังบอกกับมิตรแก้สหายคำ เป็นคณะจิตอาสามาเยือนพี่น้องตองเหลือง ให้ข้อคิดด้านการดำรงเผ่าพันธุ์หลายอย่าง ขณะที่ ท่านรองกิตติ ขันธมิตร รองผู้อำนวยการส่วนพระองค์ฯ เข้าพื้นที่ ประสานงานเพื่อสนับสนุน แน่นอนไม่ลืมกล่าวถึง ส่วนราชการใน จ.น่านนับแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด และอีกหลายส่วน พร้อมรอรับการประสานและให้การสนับสนุนทั้งทางด้าน การศึกษา การสวัสดิการสังคม อื่น ๆ ที่เห็นจำเป็น เพื่อสืบสานกิจกรรมที่ดีนั้นไว้ และ เพื่อร่วมมือ ผสานใจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานไม่ทำลายคุณค่าความเป็นมนุษย์ของพี่น้องชนเผ่าตองเหลือง.