ต้นเดือนกรกฏาคม 2549

ขอพึ่งพระบารมี .... ให้การสนับสนุนด้าน การศึกษา การสวัสดิการสังคม อื่น ๆ ที่เห็นจำเป็น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานไม่ทำลายคุณค่าความเป็นมนุษย์ของพี่น้องชนเผ่าตองเหลือง

                             วันหยุดวันนี้เรานำหนังสือ ชื่อว่า The Spirits Of Yellow Leaves เขียนโดย Hugo Adolf Bernatzik with the collaboration of Emmy Bernatzik มาอ่าน หนังสือเล่มนี้เคยพิมพ์เมื่อ ค.ศ.1938 , 1951 , 1958 หนังสือเดินทางไกลจากฝรั่งเศสมาอยู่กับเราโดย ดร.ยุวดี บุตรไวยวุฒิ และ ศ.มาร์เซล นำมามอบให้คราวเมื่อท่านเดินทางมาที่ จ.น่าน ระหว่าง 12 กรกฏาคม 2547 - 10 สิงหาคม 2547 เพื่อมาเก็บข้อมูลสนามที่ จ.น่าน และ จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ท่านไปพบกับคุณบุญเสริม สาตราภัย ผู้เคยร่วมคณะสยามสมาคม มาที่ จ.น่าน พ.ศ.2505 - 2506 และนำไปเขียนลงหนังสือพิมพ์จนได้รับรางวัลระดับชาติในยุคนั้นข้อมูลที่รับจากคุณบุญเสริม ท่านก็แบ่งปันให้อีก 

                             เรานึกทบทวนประมวลความรู้ที่ผ่านมา มีทั้งชาวต่างประเทศ และมีชาวไทยมุ่งหวังด้วยเจตนาดีจะช่วยเหลือชนเผ่นตองเหลือง ส่วนราชการต่าง ๆ ก็ทำกันไป มีการายงานไปตามวิถีราชการ แบบที่เข้าใจกัน ส่วนที่ตั้งใจและต้องการทำงานตามความจริง แต่ไม่สามารถสื่อสารความจริง เกี่ยวด้วยข้อจำกัดระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้ บ่อยครั้งพอที่จะตั้งหลักได้กลับต้องถูกโยกย้ายไป เพื่อให้เจริญก้าวหน้า ผู้มาอยู่แทนกลับไม่สานต่อ เพราะเกรงว่าจะไม่มีผลงาน จะถูกมองว่าไม่มีความคิดริเริ่ม การพัฒนาในชนบทห่างไกลทั่วไทย จะเป็นแบบนี้อยู่เสมอ

                              พี่น้องชนเผ่าตองเหลืองชาวน่าน ณ ต้นเดือนกรกฏาคม 2549  มีความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เพราะหลายท่านได้ข้อมูลจากการศึกษาทั้งในประเทศ และทั้งจากต่างประเทศ ยิ่งความนั้นเมื่อต้นเดือน มีนาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับทราบทางโทรสารจากต่างแดนด้วยแล้ว ต้องขอบพระคุณกัลยาณมิตรจากแดนไกล   ที่ห่วงใยมีโทรสารทูลถวายข้อมูลความจริงด้วยถ้อยคำ ขอพึ่งพระบารมี 

                               ขอขอบพระคุณ ดร.สุวัฒน์ - อ.มาลินี โชคสุวัฒนสกุล อดีต ผวจ.น่าน แม้เกษียณอายุราชการยังห่วงใยไปมาหาสู่ และ ยังบอกกับมิตรแก้สหายคำ เป็นคณะจิตอาสามาเยือนพี่น้องตองเหลือง ให้ข้อคิดด้านการดำรงเผ่าพันธุ์หลายอย่าง ขณะที่ ท่านรองกิตติ ขันธมิตร รองผู้อำนวยการส่วนพระองค์ฯ เข้าพื้นที่ ประสานงานเพื่อสนับสนุน แน่นอนไม่ลืมกล่าวถึง ส่วนราชการใน จ.น่านนับแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด และอีกหลายส่วน พร้อมรอรับการประสานและให้การสนับสนุนทั้งทางด้าน การศึกษา การสวัสดิการสังคม อื่น ๆ ที่เห็นจำเป็น เพื่อสืบสานกิจกรรมที่ดีนั้นไว้ และ เพื่อร่วมมือ ผสานใจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานไม่ทำลายคุณค่าความเป็นมนุษย์ของพี่น้องชนเผ่าตองเหลือง.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มราบรีหรือชนเผ่าตองเหลืองความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
ล่าสุดได้รับประสานจากต่างแดน ความว่า  "....แต่กรุณาอย่าลืมว่า พี่เขียนในฐานะที่พี่เป็นคนฝรั่งเศสที่มองพี่น้องตองเหลือง แนวความคิดของพี่อาจจะไม่ถูกต้องนัก แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่ผูกขาด เราสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ปัจจุบัน วัฒนธรรม และธรรมชาติที่แท้จริงของพวกเขาได้...." ไม่มีปัญหาครับ จำเป็นต้องสื่อสารความจริง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม การประสานกับกัลยาณมิตรต่างแดนไม่ล่าช้าเหมือนในประเทศ คงเกิดจากเหตุปัจจัย เงื่อนไขภายในหลาย ๆ ด้าน ต้องทำใจ.
chownan04
IP: xxx.188.50.190
เขียนเมื่อ 

ดีใจครับกับได้รับการตอบกลับจาก นายบู ฅนหลังเขา http://www.lungkao.com/th/content/view/10/0/

เขียนเมื่อ 

                  เมื่อวานนี้ ( 24 ก.ค.2549 ) 2 ทุ่มเศษ ดร.สุวัฒน์ฯ โทรมาพูดคุยร่วม 21 นาที และก่อน 2 ทุ่มคืนวันนี้ คุณสุรินทร์ฯ แวะมาหา บอกว่า เรียนปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นเขาเรียน 6 คน และโครงวิทยานิพนธ์ตั้งใจวางไว้เกี่ยวกับวัฒนธรรมมราบรี และขณะนี้ได้รับมอบหมายให้เป็นดูแลที่สถาบันฯ ( จำชื่อไม่ได้ ) สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งศรีทอง และแนะนำให้ส่งข้อมูลมา ขณะเดียวกันให้ประสานงาน หารือกัน ดร.ยุวดีฯ ดูเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนใจส่วนที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง เหมาะสมร่วมกันต่อไปจะดี@

เขียนเมื่อ 
ทราบว่ามีความก้าวหน้าต่อเนื่อง โดยดร.สุวัฒน์ฯ ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดี ประสานกับกัลยาณมิตร ผู้อาวุโสต่างจังหวัด พร้อมทั้งทราบว่ามีการทูลถวายรายงานความก้าวหน้าต่อเนื่อง เป็นที่น่าสรรเสริญ ยกย่องและยินดี  ได้ข้อคิดว่า การลงมือทำ ดีกว่า คิดและพูด คงไม่ผิดคือคนไม่ทำอะไรเลย  ทุกย่างก้าว ถือเป็นบทเรียน เป็นความรู้