งานแปล Introduction

supara
e-learning , ระบบ E-learning , องค์ประกอบ และลักษณะของ E-learning , กรอบแนวคิดของ E-learning

       ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและความเปลี่ยนแปลงของสังคมก่อให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในวงการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แพร่ขยายไปถึงระบบการศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนทัศน์วงการศึกษาต้องการทรัพยากรที่เหมาะสมมาสนับสนุนการเรียนรู้ คาดหวังถึงการสอนที่มีคุณภาพสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมกับการบริการที่ดี และการฝึกอบรมต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความอยู่รอดในโลกการค้าที่มีการแข่งขัน  Rosenberg เน้นย้ำว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นทางเลือกพื้นฐานของสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความเป็นไปได้ที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  Hall กล่าวว่า e-learning  เติบโตอย่างรวดเร็ว จากรายงานวิจัยพบว่าการเรียนทางไกล การเรียนรู้ออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกันในระดับอุดมศึกษา   

e-learning คืออะไร             
   
   จากการที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและดิจิตอลเติบโตอย่างรวดเร็ว เว็บกลายเป็นการเรียนการสอนทางไกลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมมากขึ้น อินเทอร์เน็ตจัดให้ตามความต้องการผู้เรียน และเน้นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีชื่อเรียกเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนออนไลน์มากมาย  ได้แก่ e-learning, web-based learning, web-based instruction, web-based training , internet based training, distribute learning, mobile learning ในที่นี้นิยามคำศัพท์ e-learning หมายถึงการเรียนรู้ที่เป็นระบบเปิด มีความยืดหยุ่น และแพร่กระจาย      
       การออกแบบการสอนบนอินเทอร์เน็ตต้องมีการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจทั้งความสามารถของอินเทอร์เน็ตและแหล่งทรัพยากร  e-learning เป็นนวัตกรรมที่มีการออกแบบการส่งข้อมูลความรู้เป็นอย่างดี ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน สนับสนับให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล  สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมการเรียนที่เปิดโอกาส มีความยืดหยุ่น และกระจายโอกาส  

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส ยืดหยุ่น และแพร่กระจาย               
      
 Ellington  กล่าวว่า การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสและยืดหยุ่น จะให้ผู้เรียนสามารถเรียนอย่างไร ที่ไหน และเวลาใดก็ได้   การเรียนรู้แบบแพร่กระจาย เป็นโมเดลการเรียนการสอนที่ผู้สอน ผู้เรียน และเนื้อหา มิได้อยู่ที่เดียวกันก็ได้ เพื่อการสอนและการเรียนรู้จะเป็นอิสระต่อกันทั้งด้านสถานที่และเวลา รูปแบบการเรียนรู้แบบแพร่กระจายเป็นการผสมผสานรายวิชาในห้องเรียนแบบดั้งเดิม  และรายวิชาการเรียนรู้ทางไกลแบบดั้งเดิม หรืออาจเป็นห้องเรียนเสมือน 
       อินเทอร์เน็ตสนับสนุนการเรียนรู้แบบเปิด เนื่องจากเป็นอิสระทั้ง อุปกรณ์ เวลาและสถานที่ รวมทั้งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียน การเปิดโอกาสจะเกี่ยวข้องกับทางด้านเทคนิค ส่วนความยืดหยุ่นจะเกี่ยวข้องด้านการออกแบบ สิ่งที่สนับสนุนอินเทอร์เน็ตได้แก่เทคโนโลยีดิจิตอลอันหลากหลายที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้แบบเปิด ยืดหยุ่น และแพรกระจาย

การสอนแบบดั้งเดิมและ E-learning             
      
 การออกแบบและรูปแบบของ E-learning  ต่างจากการสอนแบบดั้งเดิม  ห้องเรียนแบบดั้งเดิม จะเป็นขอบเขตแน่นอน การสอนแบบดั้งเดิมจะจัดการเรียนรู้เป็นระบบปิด ภายในห้องเรียน โรงเรียน ตำราเรียน ครูจะกำหนดงานให้ผู้เรียนทำอาจลงบนกระดาษ การสอนแบบดั้งเดิมอาจจำกัดผู้เรียนที่ต้อง เข้ามาศึกษาในชั้นเรียนเท่านั้น      E-learning จะขยายขอบเขตการเรียนรู้ เพื่อว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ในชั้นเรียน จากบ้าน หรือจากที่ทำงาน มีรูปแบบที่ยืดหยุ่น จะเป็นการสร้างทางเลือกให้กับผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา   การออกแบบ E-learning อย่างเหมาะสมจะทำให้ผู้เรียนสนใจกิจกรรม รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบ E-learning ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีปฏิสัมพันธ์ แย่เหมือนการสอนแบบเผชิญหน้ากัน ของเขตของการเปิดโอกาสและความยืดหยุ่น ของ E-learning ขึ้นอยู่กับการออกแบบ   

ระบบ E-learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      
ผู้เรียนเป็นหัวใจสำคัญของระบบการศึกษา มีการจัดสภาแวดล้อมการเรียน และแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้สามารถศึกษาค้นคว้า และพบกับผู้เชี่ยวชาญระบบ E-learning ประกอบด้วย กระบวนการวางแผนเชิงระบบ การออกแบบ การประเมิน และการใช้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ ระบบ E-learning มิได้หมายถึงผู้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ผู้สอน กลุ่มผู้ให้บริการสนับสนุน และสถาบัน เช่น ระบบ E-learning ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายดาย มีระบบที่ชัดเจน ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น E-learning เกี่ยวข้องกับผู้สอนจะแสดงอกเมื่อผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วม และบรรลุวัตถุประสงค์การสอน E-learning เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการจะมีการจัดสร้างระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน มีระบบที่เชื่อถือได้ 

องค์ประกอบ และลักษณะของ E-learning            
      
องค์ประกอบจัดเป็นส่วนต่างของระบบ E-learning จัดเป็นคุณลักษณะองโปรแกรม E-learning   ที่มีองค์ประกอบสนับสนุน           

องค์ประกอบของ E-learning           
      
E-learning มีองค์ประกอบ 7 ประเภท ได้แก่
            
1. การออกแบบการสอน                       
                 
1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอน
                        
                  
1.2 เทคนิคและวิธีสอน
            
            
2. องค์ประกอบสื่อประสม
                       
                  
2.1 ข้อความและรูปภาพ
                        
                   
2.2  เสียง
                       
                  
2.3 วีดิทัศน์
                       
                  
2.4  เชื่องโยง
(link)           
            
3. อินเทอร์เน็ต
                        
                  
3.1 เครื่องมือสื่อสาร
                                    
                         
3.1.1 อะซิงโครนัส ได้แก่
E-mail                                     
                          3.1.2 ซิงโครนัส ได้แก่ วิดีโอคอนเฟอร์เรนท์
                       
                   3.2  เครื่องมือเกี่ยวกับการเข้าถึงในระยะไกล เช่น
telnet, ftp            
                  
3.3 เครื่องมือในการใช้อินเทอร์เน็ต Web Browser
                        
                   3.4 เครื่องมือในการค้นหา Search Engine
                       
                  
3.5 อื่น ๆ
           
           
4. คอมพิวเตอร์ลุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ได้แก่
                  
4.1 คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยระบบปฏิบัติการ
                  
4.2 ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม ดีวีดี           
           
5. การติดต่อ และการให้บริการ
                       
                  
5.1
Modem                       
                  
5.2 Dial-in
                       
                  
5.3 Mobile technology
                       
                  
5.4 ASP, ISP
           
           
6. โปรแกรม ซอฟต์แวร์ มาตรฐาน
                       
                  
6.1
HTML                         
                   
6.2 LMS
           
           
7. Server
                       
                  
7.1 HTTP
                       
                  
7.2 ภาษาสคริปต์
                       
                  
7.3
WAP 

ลักษณะ E-learning
      
ลักษณะของ E-learning  ได้แก่  การมีปฏิสัมพันธ์ การควบคุมผู้เรียน สิ่งอำนวยความสะดวก ความตั้งใจเรียน ความง่ายในการใช้งาน  สิ่งสนับสนุนออนไลน์  ความปลอดภัยในรายวิชา  ความคุ้มประโยชน์ การเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ สภาพแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย การประเมินผลออนไลน์  การค้นหาออนไลน์ การถึงโดยทั่วไปการมีปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม 

กรอบแนวคิดของ E-learning
      
กรอบแนวคิดจะเริ่มต้นที่ตอบคำถามว่า จะจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสำหรับการเรียนทั่วโลกได้อย่างไร E-learning เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ ไม่เฉพาะผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้สน ผู้ฝึกอบรม ผู้ดูแลระบบ นักเทคนิค คณะผู้ให้บริการสนับสนุน และสถาบัน ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม จะมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ชั้นเรียนแบบเผชิญหน้ากัน และผู้สอนเป็นนำความรู้มาให้ แต่ E-learning เป็นวิธีการใหม่ที่ในการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนผู้สอน และคณะผู้สนับสนุน ไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้าซึ่งกันและกัน รูปแบบการสอนแบบดั้งเดิมจะเป็นแบบระบบปิดในขณะที่ E-learning เป็นแบบระบบเปิด สภาพการเรียนรู้ จะเป็นแบบเปิดมีความยืดหยุ่นและแพร่หลายกรอบแนวความคิดของ E-learning ประกบด้วย 8 มิติ ได้แก่ สถาบันการศึกษา   การจัดการ เทคโนโลยี ด้านการเรียนการสอน จริยธรรม การออกแบหน้าจอ การสนับสนุนแหล่งทรัพยากร และการประเมินผล

มิติสถาบันการศึกษา
      
จะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหน่วยงานการศึกษา และการให้บริการผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
      
มิติด้านการจัดการ  จะแสดงถึงวิธีการดำเนินการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และกระจายข้อมูลสารสนเทศ
      
มิติด้านเทคโนโลยี จะตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี ของสภาพแวดล้อม E-learning รวมทั้งการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
      
มิติด้านการเรียนการสอน  เกี่ยวข้องกับการสอนและการเรียนรู้ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้เรียน สื่อการสอน การออกแบบ องค์กร การจัดการ และกลวิธีการเรียนรู้
      
มิติด้านจริยธรรม จะมีความสัมพันธ์กับอิทธิพลทางสังคมและนโยบาย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความลำเอียง ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน
      
มิติด้านการออกแบบหน้าจอ  จะเกี่ยวข้องกับลักษณะในภาพรวมและการใช้โปรแกรม E-learning มิติด้านการออกแบบหน้าจอ  จะรวมถึงการออกแบบในแต่ละจอภาพ การออกแบบเนื้อหา ตัวนำทาง ความสามารถในการเข้าถึง และการทดสอบ
      
มิติด้านแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุน  จะตรวจสอบทรัพยากรและการสนับสนุนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
      
มิติด้านการประเมินผลจะเป็นการประเมินผลทั้งผู้เรียน และการประเมินผลสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความหมายของ e-learning

คำสำคัญ (Tags)#e-learning#ระบบ#องค์ประกอบ#และลักษณะของ#กรอบแนวคิดของ

หมายเลขบันทึก: 37804, เขียน: 08 Jul 2006 @ 14:03 (), แก้ไข: 06 Jun 2012 @ 16:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)