ประวัติของนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เดือน กรกฎาคม 2553


เกิด                                         : 24 มีนาคม พ.ศ. 2484    

สถานที่เกิด                           : บ้านนาคู ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

การศึกษา                              : B.Sc. (Econ), มหาวิทยาลัย Hull ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. 2510)

                                                : ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (พ.ศ. 2545)

                                                : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2548)

                                                : พัฒนาชุมชนดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (พ.ศ. 2552)

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์        : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ. 2541)

                                                : ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (พ.ศ. 2546)

                                                : มหาวชิรมงกุฎ (พ.ศ. 2550)

 

การฝึกอบรมที่สำคัญ          : SEANZA Central Banking Course (พ.ศ. 2517)

                                                : Australian Management College Mount Eliza : Advanced    Management Course (พ.ศ. 2521)

                                                : Wharton School of Finance – Philadelphia National Bank : Advanced Management Program for Overseas Bankers  (พ.ศ. 2528)

                                                : Institute of Development Research : Asian NGO Leadership Fellows Program  
(พ.ศ. 2534)

                                                : สถาบันพระปกเกล้า : การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2539)

 

ประวัติการทำงาน              

ตำแหน่งงานที่สำคัญในอดีต

                                                : เจ้าหน้าที่และผู้บริหารในธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2510-2523)

                                                : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2523-2525)

                                                : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยทนุ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2526-2531)

                                                : ผู้อำนวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(พ.ศ. 2531 - 2540)

                                                : กรรมการผู้จัดการ สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง การเคหะแห่งชาติ
(พ.ศ. 2535-2540)

                                                : สมาชิกวุฒิสภา (มีนาคม 2539-มีนาคม 2543)

                                                : ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (ธันวาคม 2540-ตุลาคม 2543)

                                                : ประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  (พ.ศ. 2543-2547)

                                                : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สิงหาคม 2544- สิงหาคม  2548)

                                                : ประธานกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม  (ศูนย์คุณธรรม) (กรกฎาคม 2548-2549) (เป็นกรรมการ  กรกฎาคม  2547 - 2548)

                                                : ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 (แผนสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  (มีนาคม 2548 - 2549) (เป็นกรรมการ 2543 - 2547)

                                                : ประธานที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (กันยายน 2548 - 2549)  (เป็นประธาน 2543 - 2547)

                                                : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (8 ตุลาคม 2549 - 5 กุมภาพันธ์ 2551)

                                                : รองนายกรัฐมนตรี (7 มีนาคม 2550 - 5 กุมภาพันธ์ 2551)

 

กิจกรรมอื่นๆในอดีต         

ด้านองค์กรภาครัฐ              : ประธาน คณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครู กระทรวงศึกษาธิการ (2544 - 2545) (เป็นที่ปรึกษา 2546 - 2549)

                                                : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย (2547-2548)

                                                : กรรมการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2541-2549)

                                                : กรรมการนโยบาย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)  (2547-2549)

                                                : ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) (2548) (เป็นประธาน 2546-2547)

                                                : อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2546-2549)

                                                : ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

                                                  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (2546-2549)

                                                : กรรมการ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)  (2544-2549)

                                                : กรรมการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ  (ศตจ.) (2546-2549)

                                                : ที่ปรึกษา ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน   (ศตจ.ปชช.)  (2549 - 2549)

                                                : กรรมการ คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (2545-2549, 2551-2553)

                                                : ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.)  (2551-2552)

ด้านองค์กรพัฒนาเอกชน

                                                : ประธานกรรมการ มูลนิธิกองทุนไทย (2543-2549)

                                                : ประธานกรรมการ มูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่น (2548) (เป็นกรรมการ 2546-2549)

                                                : กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (2539 - 2549)

                                                : กรรมการ  สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์  มูลนิธิอาจารณ์ป๋วย (2543-2549)

                                                : ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2545 - 2547)  (เป็นที่ปรึกษา  2548 - 2549) (เป็นกรรมการ 2528 - 2545)

ด้านสถาบันการศึกษา        : กรรมการ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2541-2549)

                                                : กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2545-2549)

                                                : กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล (2545-2549)

                                                : กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2547-2549)

 

ตำแหน่งภารกิจปัจจุบัน   

                                                : ประธานกรรมการ  มูลนิธิหัวใจอาสา  (ตั้งแต่  28  เมษายน  2551)

                                                : กรรมการ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ตั้งแต่  2551)

                                                : กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ตั้งแต่  2551)

                                                : กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล (ตั้งแต่  2551)

                                                : กรรมการ สภาสถาบันอาศรมศิลป์  (ตั้งแต่  2551)

                                                : ประธานคณะที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ตั้งแต่  มกราคม  2550)

                                                :  กรรมการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  สถาบันพระปกเกล้า (ตั้งแต่ ปี 2550)

                                                : กรรมการอำนวยการศึกษา วิทยาลัยสมานฉันท์สันติสุข  สถาบันพระปกเกล้า  (ตั้งแต่  พฤศจิกายน  2550)

                                                : กรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์  มูลนิธิอาจารณ์ป๋วย (ตั้งแต่  กุมภาพันธ์  2551)

                                                : ประธานกิตติมศักดิ์  มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ตั้งแต่  เมษายน  2551)

                                                : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม  (ตั้งแต่  14  ตุลาคม 2551)

                                                : กรรมการ  กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  (ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2551)

                                                : กรรมการ  คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม  (ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2552)

                                                : ประธาน  คณะอนุกรรมการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  (ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2552)

                                                :  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553)

                                                :  กรรมการ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (ตั้งแต่ กรกฎาคม 2553)

 

รางวัลที่ได้รับ

                                                : ศิษย์เก่าดีเด่น  มอบโดยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2537

                                                : ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง  มอบโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  พ.ศ.  2542

                                                : นักบริหารดีเด่น  สาขานักบริหาร-นักพัฒนาสังคม  มอบโดย  นสพ. เส้นทางเศรษฐกิจ  สนับสนุนโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย พ.ศ. 2545

                                                : โล่ประกาศเกียรติคุณ  ผู้ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  มอบโดยสำนักคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพครู  และบุคลากรทางการศึกษา  (สกสค.)  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548

                                                : พ่อดีเด่นแห่งปีของกรุงเทพมหานคร  มอบโดยกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2550

หมายเลขบันทึก: 377673เขียนเมื่อ 22 กรกฎาคม 2010 11:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2012 20:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท