ข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรไทย

             พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งในสมัยโบราณเป็นการผลิตเพื่อยังชีพบริโภคใช้สอยกันเอง จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงของการเข้ามาของชาติตะวันตกในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ประเทศสยามในขณะนั้นได้ทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ฉบับแรก ที่ไทยได้ทำกับประเทศตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์
              โดยสนธิสัญญาฉบับนี้อังกฤษได้ส่ง เฮนรี่ เบอร์นี่ เข้ามาเจรจา ในปี พ.ศ.2368   โดยสาระสำคัญของการเจรจาก็เพื่อความสำพันธ์ทางการเมืองและการค้า ในด้านการค้า รัฐบาลอังกฤษมีความประสงค์ที่จะขอเปิดสัมพันธไมตรีทางการค้ากับไทย และขอความสะดวกในการในการค้าได้โดยเสรี จนกระทั่งเจรจาแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2369 โดยผลของสนธิสัญญาฉบับนี้ทำให้การค้าของคนไทยกับชาติตะวันตกแปรเปลี่ยนไป แต่เดิมซึ่งหากมีการซื้อขายของระหว่างคนไทยกับต่างชาติ จะต้องทำการซื้อขายผ่านกรมพระคลังสินค้าของไทย แต่หลังจากที่สนธิสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทำให้การซื้อขายของคนไทยและต่างชาติสามารถกระทำได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านกรมพระคลังสินค้าอีกต่อไป เป็นการยกเลิกระบบผูกขาดสินค้าโดยกรมพระคลังสินค้า แต่ทั้งนี้ก็มีสินค้าบางอย่างที่หากมีการซื้อขายกันจะต้องซื้อขายผ่านกรมพระคลังสินค้า(สินค้าควบคุม)เช่นข้าว ปลา เกลือ เป็นต้น
           ต่อมาเมื่อตะวันตกเริ่มแผ่อิทธิพลมากขึ้น ก็เริ่มมีการทำสนธิสัญญาอื่นๆอีกมากมาย ทั้งที่ในการทำสนธิสัญญาบางครั้งไทยอยู่ในภาวะที่จำยอมต้องกระทำ จึงเกิดสนธิสัญญาที่ทำให้เราเสียเปรียบชาติตะวันตกอย่างมากมาย เช่น สนธิสัญญาเบาริง

ซึ่งในการทำสนธิสัญญาต่างๆในช่วงนั้นทำให้ประเทศไทยถูกบีบให้ปรับตัวต่างๆอย่างมากมาย หลังจากมีสนธิสัญญาเบอร์นี่และเบาริงเราเริ่มมีการผลิตเพื่อการส่งออกมากยิ่งขึ้น และในการส่งออกนั้นสินค้าส่วนใหญ่ก็คือสินค้าเกษตรในรูปของอาหาร เช่น ข้าว เป็นต้น

ปัจจุบันประเทศไทยจัดเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 14 ของโลก โดยผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ถูกใช้บริโภคภายในประเทศเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ส่วนที่เหลือร้อยละ80 ถูกส่งออกไปขายยังตลาดโลก *

จากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวเพียงคร่าวๆทำให้เห็นได้ว่ากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีความสำคัญในการเปลี่ยนโฉมหน้าของสังคมไทยเป็นอย่างมาก* ดร ศักดา ธนิตกุล ผลกระทบด้านกฎหมายต่อสินค้าและบริการของไทยจากการขยายสมาชิกของสหภาพยุโรป ,วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ,หน้า100

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 37715, เขียน: 07 Jul 2006 @ 18:50 () , แก้ไข, 16 May 2012 @ 20:58 (),  | , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (2)

แล้วผมจะเอาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเนื้อหาของสนธิสัญญาดังกล่าวมาใส่ให้ได้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับ อาจารย์
KN
เขียนเมื่อ 

อืม . . . ข้าวของเราส่งออกไปขายยังต่างประเทศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓  และดูเหมือนว่าตลอดเวลาร่วมร้อยกว่าปีเวลาที่พูดถึงสินค้าส่งออกของไทยก็จะวนไปวนมาไม่พ้นข้าว  จึงกล่าวได้ว่าพัฒนาการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของไทยชะงักงันเพราะสินค้าที่ส่งออกยังไม่มีความหลากหลายพอที่พัฒนาระบบการค้าระหว่างประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้

การส่งออกของไทยเพิ่งเปลี่ยนรูปโฉมไม่นานมานี้เอง ก็ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ปีที่แล้วมา  เรามองหาของที่เรามีอยู่ในตัวแล้วนำไปส่งออกมากขึ้น  และมีการพัฒนาอุตสาหกรรมบางประเภทที่เรามีความรู้ความสามารถ  เช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ  อุตสาหกรรมอัญมณี  เป็นต้น  ดังนั้นในวันนี้เมื่อพูดถึงสินค้าของเราในเวทีโลกจึงไม่ได้หมายถึงข้าวเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

นอต