KKU_KM

 ทีมงานจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมข้อมูลสำหรับเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ (UKM ในวันที่ ๑๓-๑๕ ก.ค ๒๕๔๙) เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลเบื้องต้น ศูนย์บริการวิชาการจึงได้ขอข้อมูลความก้าวหน้าในการนำ "การจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น" หน่วยงานที่ส่งมาถึงศูนย์บริการวิชาการในวันนี้ คือ

 ๑.หน่วยตรวจสอบภายใน

 ๒.ศูนย์วิจัยออทิสติก

 ๓.ศูนย์วิจัยและพัฒนา คณะเทคนิคการแพทย์

 ๔.ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ๕.ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์

 ๖.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

 ประโยชน์ของข้อมูลดังกล่าวจะรวบรวมเพื่อเตรียมการรายงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร) เป็นผลงานของไตรมาสที่สามต่อไปด้วยครับ

 ส่วนรายชื่อท่านที่จะไป "เสวนา UKM " มัดังนี้ครับ

 ๑.รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร(คุณเอื้อ)

 ๒.รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ กรรมการสภา และ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์(คุณเอื้อ-อำนวย)

 ๓.ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดี คณะเทคโนโลยี (คุณเอื้อ-อำนวย)

 ๔.นางสุนาถ บัวทวน ผู้อำนวยการกองคลัง (คุณอำนวย-กิจ)

 ๕.นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (คุณอำนวย-กิจ)

 ๖.นางสาวบุญ ชฎาศิลป์ เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ (คุณอำนวย-กิจ)

 ๗.นางเพ็ญเพียง ภาคอุทัย สำนักงาน ม.ในกำกับ (คุณกิจ)

 ๘.นางสาวพิชชา ถนอมเสียง ศูนย์บริการวิชาการ(คุณกิจ และ ผู้ประสานงาน)

 ๙.JJ

JJ