พระผู้เปี่ยมไปด้วยขันติธรรม

    พระพุทธศาสนาป็นหลักประจำพระราชหฤทัยก็เห็นได้ตลอดมา ได้ทรงแสดงออกถึงความมั่นพระราชหฤทัยเป็นเนืองนิตย์ว่า แม้มีธรรมะก็จะเป็นคนดีได้ จึงทรงสอนให้พระโอรสธิดาขอพรพระให้เป็นคนดีเสมอให้รู้จักธรรมะและปฏิบัติธรรมะ ทรงปฏิบัติธรรมะ ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศในเรื่องขันติที่ผู้มีอำนาจทั้งหลายยากจักปฏิบัติ
    พระพุทธศาสนสุภาษิตที่พระราชทานอัญเชิญเป็นบทอุเทศ แปลความได้ว่า "ผู้ที่มีขันติชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา และผู้มีขันติชื่อว่า บูชาพระชินเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง"
    เมื่อได้เห็นความผ่องแผ้วของสีพระพักต์และแววพระเนตร ราวกับมิได้พบความหนักหนาในพระชรมชีพมาตลอดเวลายาวนาน ยากจักทำให้ไม่คิดเทิดทูนพระราชหฤทัยที่สมบูรณ์จริง ด้วยพระธรรมล้ำเลิศของสมเด็จพระบรมสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงศึกษาปฏิบัติอบรมมาตั้งแต่ทรงเยาว์พระชันษา มิได้ทรงทอดทิ้งละเลยตลอดมาทำให้เป้ไปได้ว่า ทรงมีพระขันติธรรมที่สุด ก็มิได้ทรงมุ่งมั่นที่จะชนะด้วยการใช้นัขติธรรม แต่คงทรงมุ่งปฏิบัติตามคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพทุธเจ้าเพื่อได้บูชาสมเด็จพระบรมครูด้วยบูชาอันยิ่ง เป็นสิ่งที่แสดงความสูงส่งยิ่งนักแห่งพระราชหฤทัย
    ปฏิกิริยาของผู้คนทั่วประเทศหลังเสด็จสววรคตที่ไม่เคยปรากฎมีมาก่อนเป็นเครื่องบ่งแสดงแจ้งชัดว่าทรงรับรองคำที่กล่วาว่า "ผู้มีขันตินับว่ามีเมตตา มีลาถ มียศและมีสุขเสมอกัน ผู้มีขันติ เป็นที่รักชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย

คำสำคัญ (Tags)#แม่ฟ้าหลวง#สมเด็จย่า

หมายเลขบันทึก: 37643, เขียน: 07 Jul 2006 @ 14:33 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 16:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)