นุชนาถ
นาง นุชนาถ อ๋า ศรีสุธร

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


cai เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อโครงการ 
      โครงการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
     1. นายนพชัย   รุ่งรดี     รหัสวิชา  48071330
     2. นางนุชนาถ  ศรีสุธร   รหัสวิชา  48071392
     3. นายวศิน      ยะวงศ์    รหัสวิชา  48071637

หลักการและเหตุผล
      การเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 4 วิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยสร้างเสริมให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระทางด้านระบบฐานข้อมูล การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น  เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้าหรือขาดเรียนได้มีโอกาสเรียนซ้ำอีกกี่ครั้งก็ได้ตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องมีครูคอยควบคุมดูแลอยู่ด้วยตลอดเวลา และสามารถจัดให้มาเรียนนอกเวลาเรียนได้

วัตถุประสงค์โครงการ
     1. เพิ่อสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น
     2. เพื่อช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในฐานข้อมูลเบื้องต้นมากขึ้น
     3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น

ระยะเวลาดำเนินการ
     กรกฎาคม - ตุลาคม 2549

วิธีการดำเนินการ
     1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
     2. วางแผนการดำเนินการผลิต
     3. ดำเนินการผลิต
     4. ทดลองใช้
     5. ประเมินผล

แผนปฏิบัติการ
    1. ดำเนินการจัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ (1-15 ก.ค.49)
    2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินการผลิต (15-31 ก.ค.49)
    3. วิเคราะห์เนื้อหา (1-15 ส.ค.49)
    4. จัดทำสคริป (15-25 ส.ค.49)
    5. จัดทำ storyboard (25-31 ส.ค.49)
    6. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (1-25 ก.ย.49)
    7. ทดลองใช้บทเรียน (25-30 ก.ย.49)
    8. ปรับปรุงและแก้ไข (1-15 ต.ค.49)
    9. ประเมินผล (15-31 ต.ค.49)

งบประมาณ
     จำนวน 1,500 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ได้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น เสริมการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 4 วิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น
    3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น

การติดตามประเมินผลโครงการ
    1. ประเมินจากผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น
    2. ประเมินจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #ศรีสุธร#นุชนาถ
หมายเลขบันทึก: 37640เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2006 14:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มิถุนายน 2012 11:12 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี