การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

นุชนาถ
cai เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อโครงการ 
      โครงการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
     1. นายนพชัย   รุ่งรดี     รหัสวิชา  48071330
     2. นางนุชนาถ  ศรีสุธร   รหัสวิชา  48071392
     3. นายวศิน      ยะวงศ์    รหัสวิชา  48071637

หลักการและเหตุผล
      การเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 4 วิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยสร้างเสริมให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระทางด้านระบบฐานข้อมูล การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น  เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้าหรือขาดเรียนได้มีโอกาสเรียนซ้ำอีกกี่ครั้งก็ได้ตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องมีครูคอยควบคุมดูแลอยู่ด้วยตลอดเวลา และสามารถจัดให้มาเรียนนอกเวลาเรียนได้

วัตถุประสงค์โครงการ
     1. เพิ่อสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น
     2. เพื่อช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในฐานข้อมูลเบื้องต้นมากขึ้น
     3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น

ระยะเวลาดำเนินการ
     กรกฎาคม - ตุลาคม 2549

วิธีการดำเนินการ
     1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
     2. วางแผนการดำเนินการผลิต
     3. ดำเนินการผลิต
     4. ทดลองใช้
     5. ประเมินผล

แผนปฏิบัติการ
    1. ดำเนินการจัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ (1-15 ก.ค.49)
    2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินการผลิต (15-31 ก.ค.49)
    3. วิเคราะห์เนื้อหา (1-15 ส.ค.49)
    4. จัดทำสคริป (15-25 ส.ค.49)
    5. จัดทำ storyboard (25-31 ส.ค.49)
    6. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (1-25 ก.ย.49)
    7. ทดลองใช้บทเรียน (25-30 ก.ย.49)
    8. ปรับปรุงและแก้ไข (1-15 ต.ค.49)
    9. ประเมินผล (15-31 ต.ค.49)

งบประมาณ
     จำนวน 1,500 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ได้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น เสริมการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 4 วิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น
    3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น

การติดตามประเมินผลโครงการ
    1. ประเมินจากผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น
    2. ประเมินจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นุชนาถ ศรีสุธร

คำสำคัญ (Tags)#นุชนาถ#ศรีสุธร

หมายเลขบันทึก: 37640, เขียน: 07 Jul 2006 @ 14:24 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 11:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)