ขอเชิญชวนกันเข้ามาเป็นอาสาสมัคร สถาปนิกสังคม สังคมเราเราต้องเป็นผู้สร้างเอง เป็นสังคมในอุดมคติ สังคมดีไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง

  สร้างสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

รวมกลุ่มคน ร่วมกันคิด ร่วมกันผลิต ร่วมกันขาย ร่วมกันจ่าย ร่วมกันออม วัฒนธรรมพร้อม สิ่งแวดล้อมดี มีคุณธรรม

ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต ด้วยเครดิตยูเนี่ยน มีรายได้ถาวร นอนตายตาหลับ

ไชยยงค์