วันนี้ช่วยบ่ายวันศุกร์ 7 กรกฦาคม 2549 เรามีโอกาสสนทนากับคุณสนิทฯ  ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาต ภาคประชาชน  คุณสนิทฯ เห็นกันมาตี้งแต่ก่อน ปี 2530 วันนี้เขามาทำร่างโครงการเสนอ  โอกาสพบกันครั้งนี้เลยพูดคุยถึงความเก่า  ความหลัง   คุณสนิทฯ  เล่าว่า  ความจริงคุณสมใจ คุณสำรวย เป็นญาติกัน  สายพ่ออุ้ยผาย บุญเป็ง อดีตกำนัน ต.เมืองจัง กิ่ง อ.ภูเพียง ( เดิม อ.เมืองน่าน ) จ.น่าน ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ อายุกว่า 90 ปี

                            เราสนใจถามว่าแล้วเป็นญาติกันได้อย่างไร  คุณสนิทฯ  เล่าว่า แม่ของสมใจ ( ชื่อแม่ศรีจันทร์ บุญเป็ง ) เป็นลูกของพ่ออุ้ยผาย   ส่วนพ่ออุ้ยผายเป็นพี่ชายของแม่สำรวย   ส่วนแม่ของคุณสนิท ( ชื่อแม่ขันแก้ว มณเฑียร ) เป็นพี่สาวคนโตของพ่อของคุณสำรวย ( ชื่อพ่ออินเขียน ผัดผล ) เมื่อสมัยก่อนตอนเรียน สำรวยมาเรียนเกษตรน่าน มาพักอยู่ที่บ้านสมใจ บ้านหัวเวียงเหนือ และคุณหวัน เรืองตื้อ นักปรับปรุงพันธุ์ข้าวชาวบ้านหาดเค็ด ต.เมืองจังฯ  ก็เป็นพี่เขยของคุณสนิทฯ

                            เมื่อปี 2530  คุณสนิทฯ เคยไปจีบสาวที่บ้านน้ำต้วน จีบไปจีบมา ปรากฏว่าเป็นญาติพี่น้องกัน เลยต้องยกเลยให้คนอื่นไปจีบแทน  จ.น่าน ก็เป็นแบบนี้ ผู้คนส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องกันส่วนใหญ่  กิจกรรมที่เราทำกัน  มักเป็นไปในลักษณะประนีประนอม น่านเป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยขุนเขา ผู้คนมีความเอื้อเฟื้อโอบอ้อมเอื้ออารีย์กันมาเป็นเวลายาวน่าน

                            เกี่ยวกับพี่น้องชาวน่านมีหลายหลายชาติพันธุ์ ชนเผ่า  เขาจะมีแซ่  หรือเซ่ง ( ภาษาพูด ) ชื่อสกุลตามถิ่นฐาน เมื่อมีกฎหมายนามสกุลบังคับใช้  ชาวน่านที่ถิ่นที่อยู่ มีความเป็นเครือญาติ  ถูกจัดให้ต้องจดทะเบียน  ไม่ว่า ลั๊ว ขมุ ม้ง เมี่ยน ลื้อ ไทญวน อื่น ๆ  จะมีชื่อสกุลหรือนามสกุล  เหมือนกัน เช่น  เสารางทอย  แซ่ต่าง ๆ  หรือขาเหล็ก  ( ทาง อ.บ่อเกลือ ) หากเป็นพี่น้องพื้นราบ  เช่น บ้านเจดีย์  จะมีนามสกุล ว่า  เจดีย์หน่อ  เจดีย์ปัน เจดีย์ปน เจดีย์ยะ เจดีย์ถา เจดีย์กัน เท่าที่นับได้ร่วม 16 สกุลที่มีคำว่า เจดีย์นำหน้า  ใคร ๆ ก็เป็นญาติกันหมด.