แผนงานคนพิการในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบ..ของเราชาวจิตเวช ก็คือ กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการล่าช้า..ที่มารับบริการในคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ และส่วนที่เป็นผู้จิตเวช ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้...การดำเนินงานในแผนครั้งนี้ เราช่วยกันคิดในทีมว่าจะนำไปบูรณาการร่วมกับการลงพื้นที่รุกเข้าสู่ชุมชน...ซึ่งเป็นการคิดและความพยายามที่นำงานมาหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เป็นการแยกส่วนมากจนเกินไป...นั่นหมายถึงว่า..เมื่อเราลงพื้นที่หรือลงชุมชนนั้น เท่ากับว่าเราลงไปครั้งเดียวแต่เราสามารถบูรณาการดำเนินงานไปพร้อมๆ กันได้ในหลายส่วน ข้อดีที่เราคิดนั่นคือ ไม่เป็นการสิ้นเปลืองในเชิงต้นทุน ในเรื่องทรัพยากรด้านต่างๆ อีกทั้งคนในทีมเราก็มีไม่เยอะแต่ความรับผิดชอบที่เราต้องดูแลค่อนข้างครอบคลุมอย่างกว้างขวางหลายส่วน

       จากแผนที่เรานำเสนอเพื่อขอทุน สปสช. แต่ได้รับการปฏิเสธพิจารณาการรับทุนไปนั้น..เราก็ยังไม่ทิ้งแผนหรือโครงการนั้น เรานำมาปรับและดำเนินต่อไปภายใต้ทุนส่วนอื่นๆ ที่พอจะสนับสนุนได้ สิ่งสำคัญเราอยากให้เกิดภาพแห่งความเข้มแข็งในกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรวมตัวและดูแลช่วยเหลือกันได้...และได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอันสามารถนำไปสู่การดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกับคนอื่นๆ ในชุมชนได้ เราคาดว่า..แผนการดำเนินงานในปีนี้อยากจะให้เกิดภาพเชิงรูปธรรมที่ชัดต่อการเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในกลุ่มเป้าหมายของเราได้..และในส่วนงานบริการที่เป็นงานตั้งรับในคลินิกเราก็ยังคงดำเนินการและพัฒนาต่อ..และอย่างน้อยในงานสองส่วนนี้ก็ยังเป็นส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องโยงใยและสัมพันธ์กันอยู่...