การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ (IOC) , E1, E2 (3)


การตรวจสอบ

การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่

1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนควรคลอบคลุมจุดประสงค์ประสงค์การเรียนรู้

2. กิจกรรมและเนื้อหาไม่ครอบคลุมและไม่ครบตามจุดประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2

1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนควรจะสลับข้อกัน  เพื่อป้องกันนักเรียนจำคำตอบควรจะมีหลากหลายไม่ซ้ำกัน

2.  ตัวอย่างประโยคในแต่ละกรอบมีน้อยเกินไป 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3

1. การพิมพ์เอกสารทางวิชาการให้เช็คให้ละเอียดก่อนพิมพ์   คำซ้อน  การเว้นวรรค 

2. ยกตัวอย่างให้ชัดเจน  นักเรียนที่เรียนอ่านจะได้เข้าใจ

         ทั้งนี้  ผู้จัดทำจึงได้นำมาปรับปรุงแก้ไขจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านแล้วเพื่อให้บทเรียนสำเร็จรูปสมบูรณ์ที่สุด

 

              แบบสรุปวัดดัชนีความสอดคล้อง (IOC) สื่อนวัตกรรมการศึกษา

เรื่อง  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

            เกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง (Index  of  consistency : IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ  มีดังนี้

            ให้คะแนนเท่ากับ  + 1   หมายถึง   แน่ใจว่าถูกต้อง  สอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์

            ให้คะแนนเท่ากับ  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง

            ให้คะแนนเท่ากับ - 1 หมายถึง  ยังไม่ถูกต้อง  ไม่สอดคล้อง  ไม่ตรงกับ

วัตถุประสงค์

ลำดับ

ข้อมูลที่สอดคล้อง

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่)

 

IOC

1

2

3

1

กระบวนการในการทำกิจกรรมมีความสมบรูณ์

-1

0

0

1

0.3

2

เนื้อหามีความสอดคล้องกับกิจกรรม

+1

-1

+1

2

0.70

3

ความสมบรูณ์ของเนื้อหา

0

0

-1

1

0.3

4

กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละขั้นมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน

+1

0

+1

2

0.70

5

สื่อการเรียนการสอนมีความสอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรม

0

+1

+1

2

0.70

6

กิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อกับระดับชั้น

+1

+1

+1

3

1

7

ความยากง่ายขงเนื้อหา

0

0

+1

1

0.3

8

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

0

0

0

0

0

9

ความสวยงามของบทเรียนสำเร็จรูป

-1

+1

-1

0

0

 

สูตรการคำนวณ     IOC = ΣR         IOC  =  12                          

                                     N                       3

ICO คือ ดัชนีความสอดคล้อง  = 4

สูตรการคำนวณ     IOC = ΣR     

 IOC  = 12  

        N   3

ICO คือ ดัชนีความสอดคล้อง = 4

R คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ

Σ R คือ ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน

N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

สรุปผล 

           จากการหาประสิทธิภาพ ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  ซึ่งในบทเรียนนี้ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 4

การทดลองใช้แบบ 1:1 จำนวน 3 คน 

           ผลปรากฏว่า ในการทำแบบทดสอบระหว่างเรียน นักเรียนทั้ง 3 คนสามารถทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรมการศึกษา (CAI)

เรื่อง  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนคนที่

คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน

คะแนนรวม

(60 คะแนน)

Pretest

(10 คะแนน)

Posttest

(10 คะแนน)

1

2

3

4

5

6

7

(5)

(5)

(5)

(15)

(5)

(10)

(15)

1

5

5

5

15

5

10

15

60

6

8

2

0

5

5

15

5

10

15

55

7

8

3

5

0

5

15

5

5

15

50

7

9

รวม

165

20

25

เฉลี่ย

55

6.67

8.33

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม

สูตร

  E1 =      Σ x      ×    100

                    N

                A

 

E1           = ประสิทธิภาพของกระบวนการ

Σ x      = ผลรวมของคะแนนแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนทำได้

N             = จำนวนผู้เรียน

A             = คะแนนเต็มของแบบฝึกหัด

  E2 =      Σ x     ×    100

                    N

                B

 

E2           = ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

Σ x        = ผลรวมของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนที่ผู้เรียนทำได้

N             = จำนวนผู้เรียน

B             = คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน

การคำนวณ

E1 =     คะแนนเฉลี่ย      ×    100     

             คะแนน เต็ม

คะแนนเฉลี่ย   = คะแนนรวมของคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน

                           จำนวนนักเรียนที่ใช้ทดลอง

E1 =      55     ×    100   

              60

      =  91.67

E2 =     คะแนนเฉลี่ย      ×    100     

             คะแนน เต็ม

คะแนนเฉลี่ย   = คะแนนรวมของคะแนนหลังเรียน

                       จำนวนนักเรียนที่ใช้ทดลอง

E2 =   6.67     ×    100   

           10

      =  66.7

E1/E2 =  91.67/66.7

สรุปผล

          จากการหาประสิทธิภาพ ที่ตั้งไว้ 80/80 ผลการทดลองใช้นวัตกรรมได้ 91.67/66.7

          สรุปได้ว่า  ประสิทธิภาพของนวัตกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แสดงว่า สื่อนวัตกรรมการศึกษา เรื่อง  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

หมายเลขบันทึก: 370878เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2010 19:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 22:02 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท