คำว่า ad hoc เป็นภาษาละตินเป็นทั้ง adjective และ adverb แล้วแต่รูปประโยค

     ad hoc (อ่านว่า แอด ฮ็อก)ตาม Oxford Advanced Learner's Dictionary ให้ความหมายว่า arranged or happening when necessary and not planed in advance แปลเป็นไทยว่าเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะหรือเฉพาะกิจ

     นอกจากจะปรากฏในหนังสือทางกฎหมายแล้วยังสามารถในไปให้ในบทความทั่วไปได้ถ้าต้องการการกล่าวถึง ตัวอย่างประโยค เช่น

     The meeting will be held on an ac hoc basis. การประชุมนี้ถูกจัดขี้นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ

      Special ad hoc missions sent by a state to fulfil a specific purpose in another states are the recent innovation. คณะผู้แทนพิเศษเฉพาะกิจซึ่งถูกส่งมาโดยรัฐๆ หนึ่งเพื่อทำให้เป้าหมายพิเศษสำเร็จลงได้ในรัฐอื่นเป็นวิธีการใหม่ล่าสุด(จาก International Law A Student Introduction : Third Edition by Rebecca M.M. Wallace)