ชุมชนผลิตโรงสีขนาดเล็ก ที่ชุมชนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

   ผมได้มีโอกาสไปเก็บข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล โดยทำงานให้กับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ได้ไปพบชุมชนที่ทำการผลิตโรงสีข้าวขนาดเล็ก ในชุมชนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา ซึ่งในชุมชนแห่งนี้เขาจะผลิตโรงสีขนาดเล็ก ราคาสามหมื่นบาทขึ้นไป เหมาะสำหรับการสีข้าวในชุมชน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างจากความคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลัก สามารถใช้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี ราคาประหยัด การติดตั้งกระทำได้ง่ายไม่เปลืองพื้นที่ ใช้พลังงานน้อย ตลอดจนลดการสูญเสียของเมล็ดข้างขณะทำการสีข้าว

  ผมมองว่ารัฐบาลควรเข้ามาสนุบสนุนกับชุมชนแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษี วัตถุดิบในการผลิต  การหาตลาดในการจัดจำหน่าย ระบบไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอต่อกำลังการผลิตในชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดชุมชนแข็งอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างงานในชุมชน สังคมมั่นคง ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง