ตอนที่เรียนระดับปริญญาตรีปีสอง ผมเคยไปลงเรียนวิชาในคณะเศรษฐศาสตร์ จำได้ว่าเป็นวิชาเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเนื้อหาหลักของวิชานี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับการเปิดเขตการค้าเสรีในภูมิภาคนี้ว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรด้วย แต่เขตการค้าเสรียังเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับประเทศที่ยังไม่พร้อมจะเปิด

แม้ว่าโดยหลักในเงื่อนใขแห่งข้อตกลงระหว่างรัฐในการจัดทำเขตการค้าเสรี จะพยายามตั้งเงื่อนใขให้เป็นธรรมระหว่างกันทั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายไม่ให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็ตาม แต่โดยธรรมชาติของระบบการค้าหากำไรคือการแข่งขันช่วงชิง ซึ่งต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองสามารถยืนอยู่บนเส้นทางธุรกิจได้และยืนได้แบบชนะคู่แข่ง ดังนั้นในทางการค้าจึงมักจะมีกลยุทธ์ต่างๆออกมาเพื่อเอาชนะคู่แข่ง แม้ว่ากลยุทธ์นั้นจะทำให้ตนขาดทุนในช่วงแรกที่แข่งขันก็ตาม เช่นใช้วิธีการทุ่มตลาด เป็นต้น

การทุ่มตลาดตามความหมายของแกตต์และองค์การการค้าโลกหมายถึง การที่ประเทศหนึ่งส่งสินค้าไปขายยังประเทศหนึ่งในราคาที่ต่ำกว่า "ค่าปกติ" ค่าปกติคือราคาที่ขายในทางการค้าปกติ ซึ่งแม้ว่าการทุ่มตลาดจะเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคในประเทศที่ถูกทุ่มตลาดเพราะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกก็ตาม แต่เมื่อมองในด้านผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งแล้ว การทุ่มตลาดจะทำให้เกิดความเสียเปรียบแก่ผู้ประกอบการภายในเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในประเทศที่มีทุนน้อยหรือเพิ่งจะเริ่มดำเนินการทางธุรกิจ ซึ่งในการแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์ในการทุ่มตลาดนี้ จะทำให้ในระยะต่อมา ผู้ประกอบการภายในที่เป็นคู่แข่งจะไม่สามารถต่อสู้กับผู้ประกอบการจากภายนอกที่มีความแข็งแกร่งกว่าได้ จนต้องปิดตัวลงหรือกลายเป็นธุรกิจที่เป็นอัมพาตไม่สามารถขยายตัวได้